Adipocyte IL-15 regulates local and systemic NK cell development

Yae Huei Liou, Szu Wen Wang, Chin Ling Chang, Po Lin Huang, Mau Sheng Hou, Yein Gei Lai, Gilbert Aaron Lee, Si Tse Jiang, Ching Yen Tsai, Nan Shih Liao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Adipocyte IL-15 regulates local and systemic NK cell development」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences