Acute encephalomyelitis during an outbreak of enterovirus type 71 infection in Taiwan: Report of an autopsy case with pathologic, immunofluorescence, and molecular studies

Chuen Hsueh, Shih Ming Jung, Shin Ru Shih, Tseng Tong Kuo, Wun Ju Shieh, Sherif Zaki, Tzou Yien Lin, Luan Yin Chang, Hsiao Chen Ning, Da Chin Yen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

102 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Acute encephalomyelitis during an outbreak of enterovirus type 71 infection in Taiwan: Report of an autopsy case with pathologic, immunofluorescence, and molecular studies」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences