Acute Appendicitis in Patients with End-Stage Renal Disease

Pei-Wen Chao, Shuo Ming Ou, Yung Tai Chen, Yi Jung Lee, Feng Ming Wang, Chia Jen Liu, Wu Chang Yang, Tzeng Ji Chen, Tzen-Wen Chen, Szu Yuan Li

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Acute Appendicitis in Patients with End-Stage Renal Disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences