Acute aortoiliac thrombosis due to minimal change disease

Weng Chio Tam, Cheng Hsin Lin, Cheng Yen Chuang, Chung Yi Cheng

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

指紋

深入研究「Acute aortoiliac thrombosis due to minimal change disease」主題。共同形成了獨特的指紋。