Activation of aryl hydrocarbon receptor by kynurenine impairs progression and metastasis of neuroblastoma

Pei Yi Wu, I. Shing Yu, Yueh Chien Lin, Yu Tzu Chang, Chien Chin Chen, Kuan Hung Lin, Tzu Hsuan Tseng, Mati Kargren, Yu Ling Tai, Tang Long Shen, Yen Lin Liu, Bo Jeng Wang, Chi Hao Chang, Wei Min Chen, Hsueh Fen Juan, Shiu Feng Huang, Ya Yun Chan, Yung Feng Liao, Wen Ming Hsu, Hsinyu Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Activation of aryl hydrocarbon receptor by kynurenine impairs progression and metastasis of neuroblastoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences