Accuracy of faecal occult blood test and Helicobacter pylori stool antigen test for detection of upper gastrointestinal lesions

Yi Chia Lee, Han Mo Chiu, Tsung Hsien Chiang, Amy Ming Fang Yen, Sherry Yueh Hsia Chiu, Sam Li Sheng Chen, Jean Ching Yuan Fann, Yen Po Yeh, Chao Sheng Liao, Tsung Hui Hu, Chia Hung Tu, Ping Huei Tseng, Chien Chuan Chen, Mei Jyh Chen, Jyh Ming Liou, Wei Chih Liao, Yo Ping Lai, Chen Ping Wang, Jenq Yuh Ko, Hsiu Po WangHung Chiang, Jaw Town Lin, Hsiu Hsi Chen, Ming Shiang Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Accuracy of faecal occult blood test and Helicobacter pylori stool antigen test for detection of upper gastrointestinal lesions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences