Ablation of ventricular arrhythmia originating at the papillary muscle using an automatic pacemapping module

Yao Ting Chang, Yenn Jiang Lin, Fa Po Chung, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Shih Lin Chang, Tze Fan Chao, Jo Nan Liao, Ta Chuan Tuan, Chin Yu Lin, Hsin Yi Wang, Shih Jie Jhuo, Chung Hsing Lin, Allamsetty Suresh, Rohit Walia, Abigail Louise D. Te, Shinya Yamada, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ablation of ventricular arrhythmia originating at the papillary muscle using an automatic pacemapping module」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences