A robust TDP-43 knock-in mouse model of ALS

Shih Ling Huang, Lien Szu Wu, Min Lee, Chin Wen Chang, Wei Cheng Cheng, Yu Sheng Fang, Yun Ru Chen, Pei Lin Cheng, Che Kun James Shen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果