A predictive signature for oxaliplatin and 5-fluorouracil based chemotherapy in locally advanced gastric cancer

Qinchuan Wang, Xiyong Liu, Chen Chen, Jida Chen, Beisi Xu, Lini Chen, Jichun Zhou, Yasheng Huang, Wenjun Chen, Rongyue Teng, Wenhe Zhao, Lidan Jin, Jun Shen, Jianguo Shen, Yun Yen, Linbo Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「A predictive signature for oxaliplatin and 5-fluorouracil based chemotherapy in locally advanced gastric cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences