A preclinical evaluation of antimycin a as a potential antilung cancer stem cell agent

Chi-Tai Yeh, Chun Li Su, Chi Ying F Huang, Justin Kung Yi Lin, Wei Hwa Lee, Peter M H Chang, Yu Lun Kuo, Yu Wen Liu, Liang Shun Wang, Chih Hsiung Wu, Yi Shing Shieh, Yi Hua Jan, Yung Jen Chuang, Michael Hsiao, Alexander T H Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A preclinical evaluation of antimycin a as a potential antilung cancer stem cell agent」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences