A post-infarction myocardium sinus

Choo Hung Lai, Chun Yao Huang, Wan Leong Chan

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「A post-infarction myocardium sinus」主題。共同形成了獨特的指紋。