A Novel Selective JAK2 Inhibitor Identified Using Pharmacological Interactions

Tony Eight Lin, Wei-Chun HuangFu, Min-Wu Chao, Tzu-Ying Sung, Chao-Di Chang, Yi-Ying Chen, Jui-Hua Hsieh, Huang-Ju Tu, Han-Li Huang, Shiow-Lin Pan, Kai-Cheng Hsu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋 深入研究「A Novel Selective JAK2 Inhibitor Identified Using Pharmacological Interactions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences