A novel histone deacetylase inhibitor TMU-35435 enhances etoposide cytotoxicity through the proteasomal degradation of DNA-PKcs in triple-negative breast cancer

Yuan Hua Wu, Chi Wei Hong, Yi Ching Wang, Wei Jan Huang, Ya Ling Yeh, Bour Jr Wang, Ying Jan Wang, Hui Wen Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A novel histone deacetylase inhibitor TMU-35435 enhances etoposide cytotoxicity through the proteasomal degradation of DNA-PKcs in triple-negative breast cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences