A new insight into fecal hemoglobin concentration-dependent predictor for colorectal neoplasia

Amy Ming Fang Yen, Sam Li Sheng Chen, Sherry Yueh Hsia Chiu, Jean Ching Yuan Fann, Po En Wang, Sheng Che Lin, Yao Der Chen, Chao Sheng Liao, Yen Po Yeh, Yi Chia Lee, Han Mo Chiu, Hsiu His Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

27 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A new insight into fecal hemoglobin concentration-dependent predictor for colorectal neoplasia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences