A multitope SARS-CoV-2 vaccine provides long-lasting B cell and T cell immunity against Delta and Omicron variants

Chang Yi Wang, Kao Pin Hwang, Hui Kai Kuo, Wen Jiun Peng, Yea Huei Shen, Be Sheng Kuo, Juin Hua Huang, Hope Liu, Yu Hsin Ho, Feng Lin, Shuang Ding, Zhi Liu, Huan Ting Wu, Ching Tai Huang, Yuarn Jang Lee, Ming Che Liu, Yi Ching Yang, Po Liang Lu, Hung Chin Tsai, Chen Hsiang LeeZhi Yuan Shi, Chun Eng Liu, Chun Hsing Liao, Feng Yee Chang, Hsiang Cheng Chen, Fu Der Wang, Kuo Liang Hou, Jennifer Cheng, Min Sheng Wang, Ya Ting Yang, Han Chen Chiu, Ming Han Jiang, Hao Yu Shih, Hsuan Yu Shen, Po Yen Chang, Yu Rou Lan, Chi Tian Chen, Yi Ling Lin, Jian Jong Liang, Chun Che Liao, Yu Chi Chou, Mary Kate Morris, Carl V. Hanson, Farshad Guirakhoo, Michael Hellerstein, Hui Jing Yu, Chwan Chuen King, Tracy Kemp, D. Gray Heppner, Thomas P. Monath

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A multitope SARS-CoV-2 vaccine provides long-lasting B cell and T cell immunity against Delta and Omicron variants」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences