A multifunctional nanocarrier for efficient TRAIL-based gene therapy against hepatocellular carcinoma with desmoplasia in mice

Chun Hung Liu, Guann Jen Chern, Fu Fei Hsu, Kuan Wei Huang, Yun Chieh Sung, Hsi Chien Huang, Jiantai Timothy Qiu, Sheng Kai Wang, Chu Chi Lin, Chien Hsun Wu, Han Chung Wu, Jia Yu Liu, Yunching Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A multifunctional nanocarrier for efficient TRAIL-based gene therapy against hepatocellular carcinoma with desmoplasia in mice」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences