A model to personalize scheduling of complex prescriptions

Zong-Lun Wang, Li Chu Wu, Yan Jhih Huang, Peisan Lee, Tu Bin Chu, Fu Chung-Jung, Duan Rung Chen, Ming Chin Yang, Wen Shan Jian, Yu Chuan Li

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A model to personalize scheduling of complex prescriptions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science