A Joint Evaluation of Neurohormone Vasopressin-Neurophysin II-Copeptin and Aortic Arch Calcification on Mortality Risks in Hemodialysis Patients

Jia Feng Chang, Yu Shao Chou, Chang Chin Wu, Po Cheng Chen, Wen Chin Ko, Jian Chiun Liou, Chih Yu Hsieh, Wei Ning Lin, Li Li Wen, Shu Wei Chang, Tao Hsin Tung, Ting Ming Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A Joint Evaluation of Neurohormone Vasopressin-Neurophysin II-Copeptin and Aortic Arch Calcification on Mortality Risks in Hemodialysis Patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences