A giant sarcomatoid renal cell carcinoma

Mei Yi Wu, Chuang Chi Liaw, Yung Chang Chen, Ya Chung Tian, Swei Hsueh, Chang Chyi Jenq, Ji Tseng Fang, Chin Wei Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A giant sarcomatoid renal cell carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。