A dose titration study of fentanyl buccal soluble film for breakthrough cancer pain in Taiwan

Tzeon Jye Chiou, Ta Chung Chao, Tsu Yi Chao, Jen Seng Huang, Yi Fang Chang, Cheng Hsu Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「A dose titration study of fentanyl buccal soluble film for breakthrough cancer pain in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences