A Descriptive, Retrospective Study of Using an Oblique Downward-design Gluteus Maximus Myocutaneous Flap for Reconstruction of Ischial Pressure Ulcers

Chang Yi Chou, Yu Shan Sun, Yu Jen Shih, Yuan Sheng Tzeng, Shun Cheng Chang, Niann Tzyy Dai, Chin Ta Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋 深入研究「A Descriptive, Retrospective Study of Using an Oblique Downward-design Gluteus Maximus Myocutaneous Flap for Reconstruction of Ischial Pressure Ulcers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences