A boy with hypertension and virilization

Chang Hsien Yu, Hung Chang Lee, Der Cheng Liang, Ein Yiao Shen, Jin Cherng Sheu, Yann Jinn Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

原文英語
頁(從 - 到)309-311
頁數3
期刊Acta Paediatrica Taiwanica
43
發行號6
出版狀態已發佈 - 11月 2002

ASJC Scopus subject areas

  • 兒科、圍產兒和兒童健康

引用此