A Biomechanical Comparison of All-Inside Meniscus Repair Techniques

Jen Huei Chang, Hsain Chung Shen, Guo Shu Huang, Ru Yu Pan, Chi Fang Wu, Chian Her Lee, Qian Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A Biomechanical Comparison of All-Inside Meniscus Repair Techniques」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences