(4R,6S)-2-Dihydromenisdaurilide is a Butenolide that Efficiently Inhibits Hepatitis C Virus Entry

Chueh Yao Chung, Ching Hsuan Liu, Guey Horng Wang, Alagie Jassey, Chia Lin Li, Lei Chen, Ming Hong Yen, Chun Ching Lin, Liang Tzung Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「(4R,6S)-2-Dihydromenisdaurilide is a Butenolide that Efficiently Inhibits Hepatitis C Virus Entry」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences