4-Bromophenylhydrazinyl benzenesulfonylphenylureas as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors with in vivo target inhibition and anti-tumor efficacy

Shu Yu Lin, Teng Kuang Yeh, Jen Shin Song, Ming Shiu Hung, Ming Fu Cheng, Fang Yu Liao, An Shiou Li, Shu Ying Cheng, Li Mei Lin, Chun Hsien Chiu, Mine Hsine Wu, Yi Jyun Lin, Wenchi Hsiao, Manwu Sun, Yi Hsin Wang, Chin Hsiang Huang, Ya Chu Tang, Hsin Huei Chang, Zih Ting Huang, Yu Sheng ChaoChuan Shih, Shiow Lin Pan, Su Ying Wu, Ching Chuan Kuo, Shau Hua Ueng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「4-Bromophenylhydrazinyl benzenesulfonylphenylureas as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors with in vivo target inhibition and anti-tumor efficacy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences