2018 consensus of the Taiwan Society of Cardiology and the Diabetes Association of Republic of China (Taiwan) on the pharmacological management of patients with type 2 diabetes and cardiovascular diseases

Chern En Chiang, Shih Yi Lin, Tsung Hsien Lin, Tzung Dau Wang, Hung I. Yeh, Jung Fu Chen, Chia Ti Tsai, Yi Jen Hung, Yi Heng Li, Ping Yen Liu, Kuan Cheng Chang, Kang Ling Wang, Ting Hsing Chao, Kou Gi Shyu, Wei Shiung Yang, Kwo Chang Ueng, Pao Hsien Chu, Wei Hsian Yin, Yen Wen Wu, Hao Min ChengShyi Jang Shin, Chien Ning Huang, Lee Ming Chuang, Shing Jong Lin, San Jou Yeh, Wayne Huey Herng Sheu, Jiunn Lee Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「2018 consensus of the Taiwan Society of Cardiology and the Diabetes Association of Republic of China (Taiwan) on the pharmacological management of patients with type 2 diabetes and cardiovascular diseases」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences