18F-FDG PET in stage IB/IIB cervical adenocarcinoma/ adenosquamous carcinoma

Hung Hsueh Chou, Hsiu Ping Chang, Chyong Huey Lai, Koon Kwan Ng, Swei Hsueh, Tzu I. Wu, Ming Yu Chen, Tzu Chen Yen, Ji Hong Hong, Ting Chang Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

29 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「18F-FDG PET in stage IB/IIB cervical adenocarcinoma/ adenosquamous carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences