MOESM1 of The neuroprotective effects of Tao-Ren-Cheng-Qi Tang against embolic stroke in rats

  • Ling Wei Hsu (Contributor)
  • Wei Cheng Shiao (Contributor)
  • Nen-Chung Chang (Contributor)
  • Meng Che Yu (Contributor)
  • Ting Lin Yen (Contributor)
  • Philip Thomas (Contributor)
  • Thanasekaran Jayakumar (Contributor)
  • Joen-Rong Sheu (Contributor)

資料集

引用此