Additional file 1: of Facile synthesis of two-dimensional Ruddlesdenâ Popper perovskite quantum dots with fine-tunable optical properties

  • Yi Hsuan Chang (Contributor)
  • Jou Chun Lin (Contributor)
  • Yi Chia Chen (Contributor)
  • Tsung-Rong Kuo (Contributor)
  • Di Yan Wang (Contributor)

資料集

引用此