Tuberculosis infection and lung adenocarcinoma: Mendelian randomization and pathway analysis of genome-wide association study data from never-smoking Asian women

Jason Y.Y. Wong, Han Zhang, Chao A. Hsiung, Kouya Shiraishi, Kai Yu, Keitaro Matsuo, Maria Pik Wong, Yun Chul Hong, Jiucun Wang, Wei Jie Seow, Zhaoming Wang, Minsun Song, Hee Nam Kim, I. Shou Chang, Nilanjan Chatterjee, Wei Hu, Chen Wu, Tetsuya Mitsudomi, Wei Zheng, Jin Hee KimAdeline Seow, Neil E. Caporaso, Min Ho Shin, Lap Ping Chung, She Juan An, Ping Wang, Yang Yang, Hong Zheng, Yasushi Yatabe, Xu Chao Zhang, Young Tae Kim, Qiuyin Cai, Zhihua Yin, Young Chul Kim, Bryan A. Bassig, Jiang Chang, James Ho, Bu Tian Ji, Yataro Daigo, Hidemi Ito, Yukihide Momozawa, Kyota Ashikawa, Yoichiro Kamatani, Takayuki Honda, H. Dean Hosgood, Hiromi Sakamoto, Hideo Kunitoh, Koji Tsuta, Shun ichi Watanabe, Michiaki Kubo, Yohei Miyagi, Haruhiko Nakayama, Shingo Matsumoto, Masahiro Tsuboi, Koichi Goto, Jianxin Shi, Lei Song, Xing Hua, Atsushi Takahashi, Akiteru Goto, Yoshihiro Minamiya, Kimihiro Shimizu, Kazumi Tanaka, Fusheng Wei, Fumihiko Matsuda, Jian Su, Yeul Hong Kim, In Jae Oh, Fengju Song, Wu Chou Su, Yu Min Chen, Gee Chen Chang, Kuan Yu Chen, Ming Shyan Huang, Li Hsin Chien, Yong Bing Xiang, Jae Yong Park, Sun Seog Kweon, Chien Jen Chen, Kyoung Mu Lee, Batel Blechter, Haixin Li, Yu Tang Gao, Biyun Qian, Daru Lu, Jianjun Liu, Hyo Sung Jeon, Chin Fu Hsiao, Jae Sook Sung, Ying Huang Tsai, Yoo Jin Jung, Huan Guo, Zhibin Hu, Wen Chang Wang, Charles C. Chung, Laurie Burdett, Meredith Yeager, Amy Hutchinson, Sonja I. Berndt, Wei Wu, Herbert Pang, Yuqing Li, Jin Eun Choi, Kyong Hwa Park, Sook Whan Sung, Li Liu, C. H. Kang, Meng Zhu, Chung Hsing Chen, Tsung Ying Yang, Jun Xu, Peng Guan, Wen Tan, Chih Liang Wang, Michael Hsin, Ko Yung Sit, James Ho, Ying Chen, Yi Young Choi, Jen Yu Hung, Jun Suk Kim, Ho Il Yoon, Chien Chung Lin, In Kyu Park, Ping Xu, Yuzhuo Wang, Qincheng He, Reury Perng Perng, Chih Yi Chen, Roel Vermeulen, Junjie Wu, Wei Yen Lim, Kun Chieh Chen, Yao Jen Li, Jihua Li, Hongyan Chen, Chong Jen Yu, Li Jin, Tzu Yu Chen, Shih Sheng Jiang, Jie Liu, Taiki Yamaji, Belynda Hicks, Kathleen Wyatt, Shengchao A. Li, Juncheng Dai, Hongxia Ma, Guangfu Jin, Bao Song, Zhehai Wang, Sensen Cheng, Xuelian Li, Yangwu Ren, Ping Cui, Motoki Iwasaki, Taichi Shimazu, Shoichiro Tsugane, Junjie Zhu, Kaiyun Yang, Gening Jiang, Ke Fei, Guoping Wu, Hsien Chin Lin, Hui Ling Chen, Yao Huei Fang, Fang Yu Tsai, Wan Shan Hsieh, Jinming Yu, Victoria L. Stevens, Ite A. Laird-Offringa, Crystal N. Marconett, Linda Rieswijk, Ann Chao, Pan Chyr Yang, Xiao Ou Shu, Tangchun Wu, Y. L. Wu, Dongxin Lin, Kexin Chen, Baosen Zhou, Yun Chao Huang, Takashi Kohno, Hongbing Shen, Stephen J. Chanock, Nathaniel Rothman, Qing Lan

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

We investigated whether genetic susceptibility to tuberculosis (TB) influences lung adenocarcinoma development among never-smokers using TB genome-wide association study (GWAS) results within the Female Lung Cancer Consortium in Asia. Pathway analysis with the adaptive rank truncated product method was used to assess the association between a TB-related gene-set and lung adenocarcinoma using GWAS data from 5512 lung adenocarcinoma cases and 6277 controls. The gene-set consisted of 31 genes containing known/suggestive associations with genetic variants from previous TB-GWAS. Subsequently, we followed-up with Mendelian Randomization to evaluate the association between TB and lung adenocarcinoma using three genome-wide significant variants from previous TB-GWAS in East Asians. The TB-related gene-set was associated with lung adenocarcinoma (p = 0.016). Additionally, the Mendelian Randomization showed an association between TB and lung adenocarcinoma (OR = 1.31, 95% CI: 1.03, 1.66, p = 0.027). Our findings support TB as a causal risk factor for lung cancer development among never-smoking Asian women.

Original languageEnglish
JournalGenomics
DOIs
Publication statusPublished - Jan 1 2019

Fingerprint

Mendelian Randomization Analysis
Genome-Wide Association Study
Tuberculosis
Smoking
Infection
Random Allocation
Genes
Lung Neoplasms
Adenocarcinoma of lung
Genetic Predisposition to Disease

Keywords

  • Lung adenocarcinoma
  • Lung cancer
  • Mendelian randomization
  • Pathway analysis
  • Tuberculosis

ASJC Scopus subject areas

  • Genetics

Cite this

Tuberculosis infection and lung adenocarcinoma : Mendelian randomization and pathway analysis of genome-wide association study data from never-smoking Asian women. / Wong, Jason Y.Y.; Zhang, Han; Hsiung, Chao A.; Shiraishi, Kouya; Yu, Kai; Matsuo, Keitaro; Wong, Maria Pik; Hong, Yun Chul; Wang, Jiucun; Seow, Wei Jie; Wang, Zhaoming; Song, Minsun; Kim, Hee Nam; Chang, I. Shou; Chatterjee, Nilanjan; Hu, Wei; Wu, Chen; Mitsudomi, Tetsuya; Zheng, Wei; Kim, Jin Hee; Seow, Adeline; Caporaso, Neil E.; Shin, Min Ho; Chung, Lap Ping; An, She Juan; Wang, Ping; Yang, Yang; Zheng, Hong; Yatabe, Yasushi; Zhang, Xu Chao; Kim, Young Tae; Cai, Qiuyin; Yin, Zhihua; Kim, Young Chul; Bassig, Bryan A.; Chang, Jiang; Ho, James; Ji, Bu Tian; Daigo, Yataro; Ito, Hidemi; Momozawa, Yukihide; Ashikawa, Kyota; Kamatani, Yoichiro; Honda, Takayuki; Hosgood, H. Dean; Sakamoto, Hiromi; Kunitoh, Hideo; Tsuta, Koji; Watanabe, Shun ichi; Kubo, Michiaki; Miyagi, Yohei; Nakayama, Haruhiko; Matsumoto, Shingo; Tsuboi, Masahiro; Goto, Koichi; Shi, Jianxin; Song, Lei; Hua, Xing; Takahashi, Atsushi; Goto, Akiteru; Minamiya, Yoshihiro; Shimizu, Kimihiro; Tanaka, Kazumi; Wei, Fusheng; Matsuda, Fumihiko; Su, Jian; Kim, Yeul Hong; Oh, In Jae; Song, Fengju; Su, Wu Chou; Chen, Yu Min; Chang, Gee Chen; Chen, Kuan Yu; Huang, Ming Shyan; Chien, Li Hsin; Xiang, Yong Bing; Park, Jae Yong; Kweon, Sun Seog; Chen, Chien Jen; Lee, Kyoung Mu; Blechter, Batel; Li, Haixin; Gao, Yu Tang; Qian, Biyun; Lu, Daru; Liu, Jianjun; Jeon, Hyo Sung; Hsiao, Chin Fu; Sung, Jae Sook; Tsai, Ying Huang; Jung, Yoo Jin; Guo, Huan; Hu, Zhibin; Wang, Wen Chang; Chung, Charles C.; Burdett, Laurie; Yeager, Meredith; Hutchinson, Amy; Berndt, Sonja I.; Wu, Wei; Pang, Herbert; Li, Yuqing; Choi, Jin Eun; Park, Kyong Hwa; Sung, Sook Whan; Liu, Li; Kang, C. H.; Zhu, Meng; Chen, Chung Hsing; Yang, Tsung Ying; Xu, Jun; Guan, Peng; Tan, Wen; Wang, Chih Liang; Hsin, Michael; Sit, Ko Yung; Ho, James; Chen, Ying; Choi, Yi Young; Hung, Jen Yu; Kim, Jun Suk; Yoon, Ho Il; Lin, Chien Chung; Park, In Kyu; Xu, Ping; Wang, Yuzhuo; He, Qincheng; Perng, Reury Perng; Chen, Chih Yi; Vermeulen, Roel; Wu, Junjie; Lim, Wei Yen; Chen, Kun Chieh; Li, Yao Jen; Li, Jihua; Chen, Hongyan; Yu, Chong Jen; Jin, Li; Chen, Tzu Yu; Jiang, Shih Sheng; Liu, Jie; Yamaji, Taiki; Hicks, Belynda; Wyatt, Kathleen; Li, Shengchao A.; Dai, Juncheng; Ma, Hongxia; Jin, Guangfu; Song, Bao; Wang, Zhehai; Cheng, Sensen; Li, Xuelian; Ren, Yangwu; Cui, Ping; Iwasaki, Motoki; Shimazu, Taichi; Tsugane, Shoichiro; Zhu, Junjie; Yang, Kaiyun; Jiang, Gening; Fei, Ke; Wu, Guoping; Lin, Hsien Chin; Chen, Hui Ling; Fang, Yao Huei; Tsai, Fang Yu; Hsieh, Wan Shan; Yu, Jinming; Stevens, Victoria L.; Laird-Offringa, Ite A.; Marconett, Crystal N.; Rieswijk, Linda; Chao, Ann; Yang, Pan Chyr; Shu, Xiao Ou; Wu, Tangchun; Wu, Y. L.; Lin, Dongxin; Chen, Kexin; Zhou, Baosen; Huang, Yun Chao; Kohno, Takashi; Shen, Hongbing; Chanock, Stephen J.; Rothman, Nathaniel; Lan, Qing.

In: Genomics, 01.01.2019.

Research output: Contribution to journalArticle

Wong, JYY, Zhang, H, Hsiung, CA, Shiraishi, K, Yu, K, Matsuo, K, Wong, MP, Hong, YC, Wang, J, Seow, WJ, Wang, Z, Song, M, Kim, HN, Chang, IS, Chatterjee, N, Hu, W, Wu, C, Mitsudomi, T, Zheng, W, Kim, JH, Seow, A, Caporaso, NE, Shin, MH, Chung, LP, An, SJ, Wang, P, Yang, Y, Zheng, H, Yatabe, Y, Zhang, XC, Kim, YT, Cai, Q, Yin, Z, Kim, YC, Bassig, BA, Chang, J, Ho, J, Ji, BT, Daigo, Y, Ito, H, Momozawa, Y, Ashikawa, K, Kamatani, Y, Honda, T, Hosgood, HD, Sakamoto, H, Kunitoh, H, Tsuta, K, Watanabe, SI, Kubo, M, Miyagi, Y, Nakayama, H, Matsumoto, S, Tsuboi, M, Goto, K, Shi, J, Song, L, Hua, X, Takahashi, A, Goto, A, Minamiya, Y, Shimizu, K, Tanaka, K, Wei, F, Matsuda, F, Su, J, Kim, YH, Oh, IJ, Song, F, Su, WC, Chen, YM, Chang, GC, Chen, KY, Huang, MS, Chien, LH, Xiang, YB, Park, JY, Kweon, SS, Chen, CJ, Lee, KM, Blechter, B, Li, H, Gao, YT, Qian, B, Lu, D, Liu, J, Jeon, HS, Hsiao, CF, Sung, JS, Tsai, YH, Jung, YJ, Guo, H, Hu, Z, Wang, WC, Chung, CC, Burdett, L, Yeager, M, Hutchinson, A, Berndt, SI, Wu, W, Pang, H, Li, Y, Choi, JE, Park, KH, Sung, SW, Liu, L, Kang, CH, Zhu, M, Chen, CH, Yang, TY, Xu, J, Guan, P, Tan, W, Wang, CL, Hsin, M, Sit, KY, Ho, J, Chen, Y, Choi, YY, Hung, JY, Kim, JS, Yoon, HI, Lin, CC, Park, IK, Xu, P, Wang, Y, He, Q, Perng, RP, Chen, CY, Vermeulen, R, Wu, J, Lim, WY, Chen, KC, Li, YJ, Li, J, Chen, H, Yu, CJ, Jin, L, Chen, TY, Jiang, SS, Liu, J, Yamaji, T, Hicks, B, Wyatt, K, Li, SA, Dai, J, Ma, H, Jin, G, Song, B, Wang, Z, Cheng, S, Li, X, Ren, Y, Cui, P, Iwasaki, M, Shimazu, T, Tsugane, S, Zhu, J, Yang, K, Jiang, G, Fei, K, Wu, G, Lin, HC, Chen, HL, Fang, YH, Tsai, FY, Hsieh, WS, Yu, J, Stevens, VL, Laird-Offringa, IA, Marconett, CN, Rieswijk, L, Chao, A, Yang, PC, Shu, XO, Wu, T, Wu, YL, Lin, D, Chen, K, Zhou, B, Huang, YC, Kohno, T, Shen, H, Chanock, SJ, Rothman, N & Lan, Q 2019, 'Tuberculosis infection and lung adenocarcinoma: Mendelian randomization and pathway analysis of genome-wide association study data from never-smoking Asian women', Genomics. https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2019.07.008
Wong, Jason Y.Y. ; Zhang, Han ; Hsiung, Chao A. ; Shiraishi, Kouya ; Yu, Kai ; Matsuo, Keitaro ; Wong, Maria Pik ; Hong, Yun Chul ; Wang, Jiucun ; Seow, Wei Jie ; Wang, Zhaoming ; Song, Minsun ; Kim, Hee Nam ; Chang, I. Shou ; Chatterjee, Nilanjan ; Hu, Wei ; Wu, Chen ; Mitsudomi, Tetsuya ; Zheng, Wei ; Kim, Jin Hee ; Seow, Adeline ; Caporaso, Neil E. ; Shin, Min Ho ; Chung, Lap Ping ; An, She Juan ; Wang, Ping ; Yang, Yang ; Zheng, Hong ; Yatabe, Yasushi ; Zhang, Xu Chao ; Kim, Young Tae ; Cai, Qiuyin ; Yin, Zhihua ; Kim, Young Chul ; Bassig, Bryan A. ; Chang, Jiang ; Ho, James ; Ji, Bu Tian ; Daigo, Yataro ; Ito, Hidemi ; Momozawa, Yukihide ; Ashikawa, Kyota ; Kamatani, Yoichiro ; Honda, Takayuki ; Hosgood, H. Dean ; Sakamoto, Hiromi ; Kunitoh, Hideo ; Tsuta, Koji ; Watanabe, Shun ichi ; Kubo, Michiaki ; Miyagi, Yohei ; Nakayama, Haruhiko ; Matsumoto, Shingo ; Tsuboi, Masahiro ; Goto, Koichi ; Shi, Jianxin ; Song, Lei ; Hua, Xing ; Takahashi, Atsushi ; Goto, Akiteru ; Minamiya, Yoshihiro ; Shimizu, Kimihiro ; Tanaka, Kazumi ; Wei, Fusheng ; Matsuda, Fumihiko ; Su, Jian ; Kim, Yeul Hong ; Oh, In Jae ; Song, Fengju ; Su, Wu Chou ; Chen, Yu Min ; Chang, Gee Chen ; Chen, Kuan Yu ; Huang, Ming Shyan ; Chien, Li Hsin ; Xiang, Yong Bing ; Park, Jae Yong ; Kweon, Sun Seog ; Chen, Chien Jen ; Lee, Kyoung Mu ; Blechter, Batel ; Li, Haixin ; Gao, Yu Tang ; Qian, Biyun ; Lu, Daru ; Liu, Jianjun ; Jeon, Hyo Sung ; Hsiao, Chin Fu ; Sung, Jae Sook ; Tsai, Ying Huang ; Jung, Yoo Jin ; Guo, Huan ; Hu, Zhibin ; Wang, Wen Chang ; Chung, Charles C. ; Burdett, Laurie ; Yeager, Meredith ; Hutchinson, Amy ; Berndt, Sonja I. ; Wu, Wei ; Pang, Herbert ; Li, Yuqing ; Choi, Jin Eun ; Park, Kyong Hwa ; Sung, Sook Whan ; Liu, Li ; Kang, C. H. ; Zhu, Meng ; Chen, Chung Hsing ; Yang, Tsung Ying ; Xu, Jun ; Guan, Peng ; Tan, Wen ; Wang, Chih Liang ; Hsin, Michael ; Sit, Ko Yung ; Ho, James ; Chen, Ying ; Choi, Yi Young ; Hung, Jen Yu ; Kim, Jun Suk ; Yoon, Ho Il ; Lin, Chien Chung ; Park, In Kyu ; Xu, Ping ; Wang, Yuzhuo ; He, Qincheng ; Perng, Reury Perng ; Chen, Chih Yi ; Vermeulen, Roel ; Wu, Junjie ; Lim, Wei Yen ; Chen, Kun Chieh ; Li, Yao Jen ; Li, Jihua ; Chen, Hongyan ; Yu, Chong Jen ; Jin, Li ; Chen, Tzu Yu ; Jiang, Shih Sheng ; Liu, Jie ; Yamaji, Taiki ; Hicks, Belynda ; Wyatt, Kathleen ; Li, Shengchao A. ; Dai, Juncheng ; Ma, Hongxia ; Jin, Guangfu ; Song, Bao ; Wang, Zhehai ; Cheng, Sensen ; Li, Xuelian ; Ren, Yangwu ; Cui, Ping ; Iwasaki, Motoki ; Shimazu, Taichi ; Tsugane, Shoichiro ; Zhu, Junjie ; Yang, Kaiyun ; Jiang, Gening ; Fei, Ke ; Wu, Guoping ; Lin, Hsien Chin ; Chen, Hui Ling ; Fang, Yao Huei ; Tsai, Fang Yu ; Hsieh, Wan Shan ; Yu, Jinming ; Stevens, Victoria L. ; Laird-Offringa, Ite A. ; Marconett, Crystal N. ; Rieswijk, Linda ; Chao, Ann ; Yang, Pan Chyr ; Shu, Xiao Ou ; Wu, Tangchun ; Wu, Y. L. ; Lin, Dongxin ; Chen, Kexin ; Zhou, Baosen ; Huang, Yun Chao ; Kohno, Takashi ; Shen, Hongbing ; Chanock, Stephen J. ; Rothman, Nathaniel ; Lan, Qing. / Tuberculosis infection and lung adenocarcinoma : Mendelian randomization and pathway analysis of genome-wide association study data from never-smoking Asian women. In: Genomics. 2019.
@article{034335cf57864823849906cfa44d0f59,
title = "Tuberculosis infection and lung adenocarcinoma: Mendelian randomization and pathway analysis of genome-wide association study data from never-smoking Asian women",
abstract = "We investigated whether genetic susceptibility to tuberculosis (TB) influences lung adenocarcinoma development among never-smokers using TB genome-wide association study (GWAS) results within the Female Lung Cancer Consortium in Asia. Pathway analysis with the adaptive rank truncated product method was used to assess the association between a TB-related gene-set and lung adenocarcinoma using GWAS data from 5512 lung adenocarcinoma cases and 6277 controls. The gene-set consisted of 31 genes containing known/suggestive associations with genetic variants from previous TB-GWAS. Subsequently, we followed-up with Mendelian Randomization to evaluate the association between TB and lung adenocarcinoma using three genome-wide significant variants from previous TB-GWAS in East Asians. The TB-related gene-set was associated with lung adenocarcinoma (p = 0.016). Additionally, the Mendelian Randomization showed an association between TB and lung adenocarcinoma (OR = 1.31, 95{\%} CI: 1.03, 1.66, p = 0.027). Our findings support TB as a causal risk factor for lung cancer development among never-smoking Asian women.",
keywords = "Lung adenocarcinoma, Lung cancer, Mendelian randomization, Pathway analysis, Tuberculosis",
author = "Wong, {Jason Y.Y.} and Han Zhang and Hsiung, {Chao A.} and Kouya Shiraishi and Kai Yu and Keitaro Matsuo and Wong, {Maria Pik} and Hong, {Yun Chul} and Jiucun Wang and Seow, {Wei Jie} and Zhaoming Wang and Minsun Song and Kim, {Hee Nam} and Chang, {I. Shou} and Nilanjan Chatterjee and Wei Hu and Chen Wu and Tetsuya Mitsudomi and Wei Zheng and Kim, {Jin Hee} and Adeline Seow and Caporaso, {Neil E.} and Shin, {Min Ho} and Chung, {Lap Ping} and An, {She Juan} and Ping Wang and Yang Yang and Hong Zheng and Yasushi Yatabe and Zhang, {Xu Chao} and Kim, {Young Tae} and Qiuyin Cai and Zhihua Yin and Kim, {Young Chul} and Bassig, {Bryan A.} and Jiang Chang and James Ho and Ji, {Bu Tian} and Yataro Daigo and Hidemi Ito and Yukihide Momozawa and Kyota Ashikawa and Yoichiro Kamatani and Takayuki Honda and Hosgood, {H. Dean} and Hiromi Sakamoto and Hideo Kunitoh and Koji Tsuta and Watanabe, {Shun ichi} and Michiaki Kubo and Yohei Miyagi and Haruhiko Nakayama and Shingo Matsumoto and Masahiro Tsuboi and Koichi Goto and Jianxin Shi and Lei Song and Xing Hua and Atsushi Takahashi and Akiteru Goto and Yoshihiro Minamiya and Kimihiro Shimizu and Kazumi Tanaka and Fusheng Wei and Fumihiko Matsuda and Jian Su and Kim, {Yeul Hong} and Oh, {In Jae} and Fengju Song and Su, {Wu Chou} and Chen, {Yu Min} and Chang, {Gee Chen} and Chen, {Kuan Yu} and Huang, {Ming Shyan} and Chien, {Li Hsin} and Xiang, {Yong Bing} and Park, {Jae Yong} and Kweon, {Sun Seog} and Chen, {Chien Jen} and Lee, {Kyoung Mu} and Batel Blechter and Haixin Li and Gao, {Yu Tang} and Biyun Qian and Daru Lu and Jianjun Liu and Jeon, {Hyo Sung} and Hsiao, {Chin Fu} and Sung, {Jae Sook} and Tsai, {Ying Huang} and Jung, {Yoo Jin} and Huan Guo and Zhibin Hu and Wang, {Wen Chang} and Chung, {Charles C.} and Laurie Burdett and Meredith Yeager and Amy Hutchinson and Berndt, {Sonja I.} and Wei Wu and Herbert Pang and Yuqing Li and Choi, {Jin Eun} and Park, {Kyong Hwa} and Sung, {Sook Whan} and Li Liu and Kang, {C. H.} and Meng Zhu and Chen, {Chung Hsing} and Yang, {Tsung Ying} and Jun Xu and Peng Guan and Wen Tan and Wang, {Chih Liang} and Michael Hsin and Sit, {Ko Yung} and James Ho and Ying Chen and Choi, {Yi Young} and Hung, {Jen Yu} and Kim, {Jun Suk} and Yoon, {Ho Il} and Lin, {Chien Chung} and Park, {In Kyu} and Ping Xu and Yuzhuo Wang and Qincheng He and Perng, {Reury Perng} and Chen, {Chih Yi} and Roel Vermeulen and Junjie Wu and Lim, {Wei Yen} and Chen, {Kun Chieh} and Li, {Yao Jen} and Jihua Li and Hongyan Chen and Yu, {Chong Jen} and Li Jin and Chen, {Tzu Yu} and Jiang, {Shih Sheng} and Jie Liu and Taiki Yamaji and Belynda Hicks and Kathleen Wyatt and Li, {Shengchao A.} and Juncheng Dai and Hongxia Ma and Guangfu Jin and Bao Song and Zhehai Wang and Sensen Cheng and Xuelian Li and Yangwu Ren and Ping Cui and Motoki Iwasaki and Taichi Shimazu and Shoichiro Tsugane and Junjie Zhu and Kaiyun Yang and Gening Jiang and Ke Fei and Guoping Wu and Lin, {Hsien Chin} and Chen, {Hui Ling} and Fang, {Yao Huei} and Tsai, {Fang Yu} and Hsieh, {Wan Shan} and Jinming Yu and Stevens, {Victoria L.} and Laird-Offringa, {Ite A.} and Marconett, {Crystal N.} and Linda Rieswijk and Ann Chao and Yang, {Pan Chyr} and Shu, {Xiao Ou} and Tangchun Wu and Wu, {Y. L.} and Dongxin Lin and Kexin Chen and Baosen Zhou and Huang, {Yun Chao} and Takashi Kohno and Hongbing Shen and Chanock, {Stephen J.} and Nathaniel Rothman and Qing Lan",
year = "2019",
month = "1",
day = "1",
doi = "10.1016/j.ygeno.2019.07.008",
language = "English",
journal = "Genomics",
issn = "0888-7543",
publisher = "Academic Press Inc.",

}

TY - JOUR

T1 - Tuberculosis infection and lung adenocarcinoma

T2 - Mendelian randomization and pathway analysis of genome-wide association study data from never-smoking Asian women

AU - Wong, Jason Y.Y.

AU - Zhang, Han

AU - Hsiung, Chao A.

AU - Shiraishi, Kouya

AU - Yu, Kai

AU - Matsuo, Keitaro

AU - Wong, Maria Pik

AU - Hong, Yun Chul

AU - Wang, Jiucun

AU - Seow, Wei Jie

AU - Wang, Zhaoming

AU - Song, Minsun

AU - Kim, Hee Nam

AU - Chang, I. Shou

AU - Chatterjee, Nilanjan

AU - Hu, Wei

AU - Wu, Chen

AU - Mitsudomi, Tetsuya

AU - Zheng, Wei

AU - Kim, Jin Hee

AU - Seow, Adeline

AU - Caporaso, Neil E.

AU - Shin, Min Ho

AU - Chung, Lap Ping

AU - An, She Juan

AU - Wang, Ping

AU - Yang, Yang

AU - Zheng, Hong

AU - Yatabe, Yasushi

AU - Zhang, Xu Chao

AU - Kim, Young Tae

AU - Cai, Qiuyin

AU - Yin, Zhihua

AU - Kim, Young Chul

AU - Bassig, Bryan A.

AU - Chang, Jiang

AU - Ho, James

AU - Ji, Bu Tian

AU - Daigo, Yataro

AU - Ito, Hidemi

AU - Momozawa, Yukihide

AU - Ashikawa, Kyota

AU - Kamatani, Yoichiro

AU - Honda, Takayuki

AU - Hosgood, H. Dean

AU - Sakamoto, Hiromi

AU - Kunitoh, Hideo

AU - Tsuta, Koji

AU - Watanabe, Shun ichi

AU - Kubo, Michiaki

AU - Miyagi, Yohei

AU - Nakayama, Haruhiko

AU - Matsumoto, Shingo

AU - Tsuboi, Masahiro

AU - Goto, Koichi

AU - Shi, Jianxin

AU - Song, Lei

AU - Hua, Xing

AU - Takahashi, Atsushi

AU - Goto, Akiteru

AU - Minamiya, Yoshihiro

AU - Shimizu, Kimihiro

AU - Tanaka, Kazumi

AU - Wei, Fusheng

AU - Matsuda, Fumihiko

AU - Su, Jian

AU - Kim, Yeul Hong

AU - Oh, In Jae

AU - Song, Fengju

AU - Su, Wu Chou

AU - Chen, Yu Min

AU - Chang, Gee Chen

AU - Chen, Kuan Yu

AU - Huang, Ming Shyan

AU - Chien, Li Hsin

AU - Xiang, Yong Bing

AU - Park, Jae Yong

AU - Kweon, Sun Seog

AU - Chen, Chien Jen

AU - Lee, Kyoung Mu

AU - Blechter, Batel

AU - Li, Haixin

AU - Gao, Yu Tang

AU - Qian, Biyun

AU - Lu, Daru

AU - Liu, Jianjun

AU - Jeon, Hyo Sung

AU - Hsiao, Chin Fu

AU - Sung, Jae Sook

AU - Tsai, Ying Huang

AU - Jung, Yoo Jin

AU - Guo, Huan

AU - Hu, Zhibin

AU - Wang, Wen Chang

AU - Chung, Charles C.

AU - Burdett, Laurie

AU - Yeager, Meredith

AU - Hutchinson, Amy

AU - Berndt, Sonja I.

AU - Wu, Wei

AU - Pang, Herbert

AU - Li, Yuqing

AU - Choi, Jin Eun

AU - Park, Kyong Hwa

AU - Sung, Sook Whan

AU - Liu, Li

AU - Kang, C. H.

AU - Zhu, Meng

AU - Chen, Chung Hsing

AU - Yang, Tsung Ying

AU - Xu, Jun

AU - Guan, Peng

AU - Tan, Wen

AU - Wang, Chih Liang

AU - Hsin, Michael

AU - Sit, Ko Yung

AU - Ho, James

AU - Chen, Ying

AU - Choi, Yi Young

AU - Hung, Jen Yu

AU - Kim, Jun Suk

AU - Yoon, Ho Il

AU - Lin, Chien Chung

AU - Park, In Kyu

AU - Xu, Ping

AU - Wang, Yuzhuo

AU - He, Qincheng

AU - Perng, Reury Perng

AU - Chen, Chih Yi

AU - Vermeulen, Roel

AU - Wu, Junjie

AU - Lim, Wei Yen

AU - Chen, Kun Chieh

AU - Li, Yao Jen

AU - Li, Jihua

AU - Chen, Hongyan

AU - Yu, Chong Jen

AU - Jin, Li

AU - Chen, Tzu Yu

AU - Jiang, Shih Sheng

AU - Liu, Jie

AU - Yamaji, Taiki

AU - Hicks, Belynda

AU - Wyatt, Kathleen

AU - Li, Shengchao A.

AU - Dai, Juncheng

AU - Ma, Hongxia

AU - Jin, Guangfu

AU - Song, Bao

AU - Wang, Zhehai

AU - Cheng, Sensen

AU - Li, Xuelian

AU - Ren, Yangwu

AU - Cui, Ping

AU - Iwasaki, Motoki

AU - Shimazu, Taichi

AU - Tsugane, Shoichiro

AU - Zhu, Junjie

AU - Yang, Kaiyun

AU - Jiang, Gening

AU - Fei, Ke

AU - Wu, Guoping

AU - Lin, Hsien Chin

AU - Chen, Hui Ling

AU - Fang, Yao Huei

AU - Tsai, Fang Yu

AU - Hsieh, Wan Shan

AU - Yu, Jinming

AU - Stevens, Victoria L.

AU - Laird-Offringa, Ite A.

AU - Marconett, Crystal N.

AU - Rieswijk, Linda

AU - Chao, Ann

AU - Yang, Pan Chyr

AU - Shu, Xiao Ou

AU - Wu, Tangchun

AU - Wu, Y. L.

AU - Lin, Dongxin

AU - Chen, Kexin

AU - Zhou, Baosen

AU - Huang, Yun Chao

AU - Kohno, Takashi

AU - Shen, Hongbing

AU - Chanock, Stephen J.

AU - Rothman, Nathaniel

AU - Lan, Qing

PY - 2019/1/1

Y1 - 2019/1/1

N2 - We investigated whether genetic susceptibility to tuberculosis (TB) influences lung adenocarcinoma development among never-smokers using TB genome-wide association study (GWAS) results within the Female Lung Cancer Consortium in Asia. Pathway analysis with the adaptive rank truncated product method was used to assess the association between a TB-related gene-set and lung adenocarcinoma using GWAS data from 5512 lung adenocarcinoma cases and 6277 controls. The gene-set consisted of 31 genes containing known/suggestive associations with genetic variants from previous TB-GWAS. Subsequently, we followed-up with Mendelian Randomization to evaluate the association between TB and lung adenocarcinoma using three genome-wide significant variants from previous TB-GWAS in East Asians. The TB-related gene-set was associated with lung adenocarcinoma (p = 0.016). Additionally, the Mendelian Randomization showed an association between TB and lung adenocarcinoma (OR = 1.31, 95% CI: 1.03, 1.66, p = 0.027). Our findings support TB as a causal risk factor for lung cancer development among never-smoking Asian women.

AB - We investigated whether genetic susceptibility to tuberculosis (TB) influences lung adenocarcinoma development among never-smokers using TB genome-wide association study (GWAS) results within the Female Lung Cancer Consortium in Asia. Pathway analysis with the adaptive rank truncated product method was used to assess the association between a TB-related gene-set and lung adenocarcinoma using GWAS data from 5512 lung adenocarcinoma cases and 6277 controls. The gene-set consisted of 31 genes containing known/suggestive associations with genetic variants from previous TB-GWAS. Subsequently, we followed-up with Mendelian Randomization to evaluate the association between TB and lung adenocarcinoma using three genome-wide significant variants from previous TB-GWAS in East Asians. The TB-related gene-set was associated with lung adenocarcinoma (p = 0.016). Additionally, the Mendelian Randomization showed an association between TB and lung adenocarcinoma (OR = 1.31, 95% CI: 1.03, 1.66, p = 0.027). Our findings support TB as a causal risk factor for lung cancer development among never-smoking Asian women.

KW - Lung adenocarcinoma

KW - Lung cancer

KW - Mendelian randomization

KW - Pathway analysis

KW - Tuberculosis

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85068966697&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=85068966697&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1016/j.ygeno.2019.07.008

DO - 10.1016/j.ygeno.2019.07.008

M3 - Article

AN - SCOPUS:85068966697

JO - Genomics

JF - Genomics

SN - 0888-7543

ER -