Spontaneous air-contrasted renography in abdominal plain film

Szu Yuan Li, Chiao Lin Chuang, Deng Yuan Jian, Tzen Wen Chen, Wu Chang Yang, Jinn Yang Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Spontaneous air-contrasted renography in abdominal plain film'. Together they form a unique fingerprint.