Reactivity Study of Unsymmetrical β-Diketiminato Copper(I) Complexes: Effect of the Chelating Ring

Wan Jung Chuang, Sung Po Hsu, Kuldeep Chand, Fu Lun Yu, Cheng Long Tsai, Yu Hsuan Tseng, Yuh Hsiu Lu, Jen Yu Kuo, James R. Carey, Hsuan Ying Chen, Hsing Yin Chen, Michael Y. Chiang, Sodio C N Hsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Search results