Proceedings of the 25th annual meeting - From October 13-15, 1983-Yamaguchi, Japan

Pao Huei Chen, Yeong Shan Jeng, Shiann Pan, Kuang Yang Lin, Tie Ho Cheng, Chuan Pau Siauw, Pao Huei Chen, Hoi Wan Lo, Chaur Shine Wang, Kuang Young Lin, Jean Deav Liu, Pao Huei Chen, Mao Ho Lieu, C. Pippa, M. Apuzzo, M. E. Bazuro, G. Nava, Soad Tabaqchali, Hiroyuki Hanai, Michiya FujitaEizo Kaneko, Nishio Honda, Junko Yoshimine, Yuji Horii, Katsuhiko Kinugasa, Osamu Morinaga, Keisho Kataoka, Kei Kashima, Tatsuro Takino, Toru Hoshi, Tsuneo Takahashi, Makoto Ishikawa, Masaru Kawamoto, Tsuneo Fukushima, Akira Kubo, Naoki Ishiguro, Akira Nakano, Akira Sugita, Shuji Tsuchiya, Tsutomu Sasagawa, Masatoshi Sano, Neechau Ho, Atsuhiro Nishikawa, Shuji Inatsuchi, Michio Tanaka, Tsuyoshi Bando, Hiroyuki Wakabayashi, Hiroshi Nanasawa, Hiroyuki Nojiri, Yoshiki Kubota, Kazuhiko Shimada, Shinichiro Fujikura, Sciji Saito, Hiroshi Sasaki, Yoshiro Tamegai, Nobutaka Satoh, Takusei Chikazoe, Masahide Itoh, Hideo Hiratsuka, Gen Fukushi, Shinsaku Fukuda, Shigeki Higuchi, Takio Baba, Yutaka Yoshida, Masami Inada, Motonobu Murakami, Sanae Teramura, Masanori Toyoshima, Makoto Seki, Takeo Miyake, Akira Nakano, Naoki Ishiguro, Tsuneo Fukushima, Akira Sugita, Akira Kubo, Masaru Kawamoto, Shuji Tsuchiya, Teruo Nakamura, Isao Marino, Ken ichi Imamura, Kazuo Tarebe, Hiroaki Riruchi, Hisashi Matsumoto, Osamu Masamune, Osamu Saito, Yasunori Nunode, Reiko Masari, Akihiro Tatsumi, Saburo Ohshiba, R. Tamura, M. Tanara, N. Tano, H. Hirarawa, R. Rawagishi, R. Yamada, R. Asara, Y. Furuda, S. Nishimura, T. Ohno, T. Shimoyama, Akira Morita, Hitoshi Asakura, Masaharu Tsuchiya, Young S. Kim

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)493-505
Number of pages13
JournalGastroenterologia Japonica
Volume19
Issue number5
DOIs
Publication statusPublished - Oct 1 1984
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Gastroenterology

Cite this

Chen, P. H., Jeng, Y. S., Pan, S., Lin, K. Y., Cheng, T. H., Siauw, C. P., ... Kim, Y. S. (1984). Proceedings of the 25th annual meeting - From October 13-15, 1983-Yamaguchi, Japan. Gastroenterologia Japonica, 19(5), 493-505. https://doi.org/10.1007/BF02807263

Proceedings of the 25th annual meeting - From October 13-15, 1983-Yamaguchi, Japan. / Chen, Pao Huei; Jeng, Yeong Shan; Pan, Shiann; Lin, Kuang Yang; Cheng, Tie Ho; Siauw, Chuan Pau; Chen, Pao Huei; Lo, Hoi Wan; Wang, Chaur Shine; Lin, Kuang Young; Liu, Jean Deav; Chen, Pao Huei; Lieu, Mao Ho; Pippa, C.; Apuzzo, M.; Bazuro, M. E.; Nava, G.; Tabaqchali, Soad; Hanai, Hiroyuki; Fujita, Michiya; Kaneko, Eizo; Honda, Nishio; Yoshimine, Junko; Horii, Yuji; Kinugasa, Katsuhiko; Morinaga, Osamu; Kataoka, Keisho; Kashima, Kei; Takino, Tatsuro; Hoshi, Toru; Takahashi, Tsuneo; Ishikawa, Makoto; Kawamoto, Masaru; Fukushima, Tsuneo; Kubo, Akira; Ishiguro, Naoki; Nakano, Akira; Sugita, Akira; Tsuchiya, Shuji; Sasagawa, Tsutomu; Sano, Masatoshi; Ho, Neechau; Nishikawa, Atsuhiro; Inatsuchi, Shuji; Tanaka, Michio; Bando, Tsuyoshi; Wakabayashi, Hiroyuki; Nanasawa, Hiroshi; Nojiri, Hiroyuki; Kubota, Yoshiki; Shimada, Kazuhiko; Fujikura, Shinichiro; Saito, Sciji; Sasaki, Hiroshi; Tamegai, Yoshiro; Satoh, Nobutaka; Chikazoe, Takusei; Itoh, Masahide; Hiratsuka, Hideo; Fukushi, Gen; Fukuda, Shinsaku; Higuchi, Shigeki; Baba, Takio; Yoshida, Yutaka; Inada, Masami; Murakami, Motonobu; Teramura, Sanae; Toyoshima, Masanori; Seki, Makoto; Miyake, Takeo; Nakano, Akira; Ishiguro, Naoki; Fukushima, Tsuneo; Sugita, Akira; Kubo, Akira; Kawamoto, Masaru; Tsuchiya, Shuji; Nakamura, Teruo; Marino, Isao; Imamura, Ken ichi; Tarebe, Kazuo; Riruchi, Hiroaki; Matsumoto, Hisashi; Masamune, Osamu; Saito, Osamu; Nunode, Yasunori; Masari, Reiko; Tatsumi, Akihiro; Ohshiba, Saburo; Tamura, R.; Tanara, M.; Tano, N.; Hirarawa, H.; Rawagishi, R.; Yamada, R.; Asara, R.; Furuda, Y.; Nishimura, S.; Ohno, T.; Shimoyama, T.; Morita, Akira; Asakura, Hitoshi; Tsuchiya, Masaharu; Kim, Young S.

In: Gastroenterologia Japonica, Vol. 19, No. 5, 01.10.1984, p. 493-505.

Research output: Contribution to journalArticle

Chen, PH, Jeng, YS, Pan, S, Lin, KY, Cheng, TH, Siauw, CP, Chen, PH, Lo, HW, Wang, CS, Lin, KY, Liu, JD, Chen, PH, Lieu, MH, Pippa, C, Apuzzo, M, Bazuro, ME, Nava, G, Tabaqchali, S, Hanai, H, Fujita, M, Kaneko, E, Honda, N, Yoshimine, J, Horii, Y, Kinugasa, K, Morinaga, O, Kataoka, K, Kashima, K, Takino, T, Hoshi, T, Takahashi, T, Ishikawa, M, Kawamoto, M, Fukushima, T, Kubo, A, Ishiguro, N, Nakano, A, Sugita, A, Tsuchiya, S, Sasagawa, T, Sano, M, Ho, N, Nishikawa, A, Inatsuchi, S, Tanaka, M, Bando, T, Wakabayashi, H, Nanasawa, H, Nojiri, H, Kubota, Y, Shimada, K, Fujikura, S, Saito, S, Sasaki, H, Tamegai, Y, Satoh, N, Chikazoe, T, Itoh, M, Hiratsuka, H, Fukushi, G, Fukuda, S, Higuchi, S, Baba, T, Yoshida, Y, Inada, M, Murakami, M, Teramura, S, Toyoshima, M, Seki, M, Miyake, T, Nakano, A, Ishiguro, N, Fukushima, T, Sugita, A, Kubo, A, Kawamoto, M, Tsuchiya, S, Nakamura, T, Marino, I, Imamura, KI, Tarebe, K, Riruchi, H, Matsumoto, H, Masamune, O, Saito, O, Nunode, Y, Masari, R, Tatsumi, A, Ohshiba, S, Tamura, R, Tanara, M, Tano, N, Hirarawa, H, Rawagishi, R, Yamada, R, Asara, R, Furuda, Y, Nishimura, S, Ohno, T, Shimoyama, T, Morita, A, Asakura, H, Tsuchiya, M & Kim, YS 1984, 'Proceedings of the 25th annual meeting - From October 13-15, 1983-Yamaguchi, Japan', Gastroenterologia Japonica, vol. 19, no. 5, pp. 493-505. https://doi.org/10.1007/BF02807263
Chen, Pao Huei ; Jeng, Yeong Shan ; Pan, Shiann ; Lin, Kuang Yang ; Cheng, Tie Ho ; Siauw, Chuan Pau ; Chen, Pao Huei ; Lo, Hoi Wan ; Wang, Chaur Shine ; Lin, Kuang Young ; Liu, Jean Deav ; Chen, Pao Huei ; Lieu, Mao Ho ; Pippa, C. ; Apuzzo, M. ; Bazuro, M. E. ; Nava, G. ; Tabaqchali, Soad ; Hanai, Hiroyuki ; Fujita, Michiya ; Kaneko, Eizo ; Honda, Nishio ; Yoshimine, Junko ; Horii, Yuji ; Kinugasa, Katsuhiko ; Morinaga, Osamu ; Kataoka, Keisho ; Kashima, Kei ; Takino, Tatsuro ; Hoshi, Toru ; Takahashi, Tsuneo ; Ishikawa, Makoto ; Kawamoto, Masaru ; Fukushima, Tsuneo ; Kubo, Akira ; Ishiguro, Naoki ; Nakano, Akira ; Sugita, Akira ; Tsuchiya, Shuji ; Sasagawa, Tsutomu ; Sano, Masatoshi ; Ho, Neechau ; Nishikawa, Atsuhiro ; Inatsuchi, Shuji ; Tanaka, Michio ; Bando, Tsuyoshi ; Wakabayashi, Hiroyuki ; Nanasawa, Hiroshi ; Nojiri, Hiroyuki ; Kubota, Yoshiki ; Shimada, Kazuhiko ; Fujikura, Shinichiro ; Saito, Sciji ; Sasaki, Hiroshi ; Tamegai, Yoshiro ; Satoh, Nobutaka ; Chikazoe, Takusei ; Itoh, Masahide ; Hiratsuka, Hideo ; Fukushi, Gen ; Fukuda, Shinsaku ; Higuchi, Shigeki ; Baba, Takio ; Yoshida, Yutaka ; Inada, Masami ; Murakami, Motonobu ; Teramura, Sanae ; Toyoshima, Masanori ; Seki, Makoto ; Miyake, Takeo ; Nakano, Akira ; Ishiguro, Naoki ; Fukushima, Tsuneo ; Sugita, Akira ; Kubo, Akira ; Kawamoto, Masaru ; Tsuchiya, Shuji ; Nakamura, Teruo ; Marino, Isao ; Imamura, Ken ichi ; Tarebe, Kazuo ; Riruchi, Hiroaki ; Matsumoto, Hisashi ; Masamune, Osamu ; Saito, Osamu ; Nunode, Yasunori ; Masari, Reiko ; Tatsumi, Akihiro ; Ohshiba, Saburo ; Tamura, R. ; Tanara, M. ; Tano, N. ; Hirarawa, H. ; Rawagishi, R. ; Yamada, R. ; Asara, R. ; Furuda, Y. ; Nishimura, S. ; Ohno, T. ; Shimoyama, T. ; Morita, Akira ; Asakura, Hitoshi ; Tsuchiya, Masaharu ; Kim, Young S. / Proceedings of the 25th annual meeting - From October 13-15, 1983-Yamaguchi, Japan. In: Gastroenterologia Japonica. 1984 ; Vol. 19, No. 5. pp. 493-505.
@article{daaaab93ff154eb49d27a67e2c2d9f91,
title = "Proceedings of the 25th annual meeting - From October 13-15, 1983-Yamaguchi, Japan",
author = "Chen, {Pao Huei} and Jeng, {Yeong Shan} and Shiann Pan and Lin, {Kuang Yang} and Cheng, {Tie Ho} and Siauw, {Chuan Pau} and Chen, {Pao Huei} and Lo, {Hoi Wan} and Wang, {Chaur Shine} and Lin, {Kuang Young} and Liu, {Jean Deav} and Chen, {Pao Huei} and Lieu, {Mao Ho} and C. Pippa and M. Apuzzo and Bazuro, {M. E.} and G. Nava and Soad Tabaqchali and Hiroyuki Hanai and Michiya Fujita and Eizo Kaneko and Nishio Honda and Junko Yoshimine and Yuji Horii and Katsuhiko Kinugasa and Osamu Morinaga and Keisho Kataoka and Kei Kashima and Tatsuro Takino and Toru Hoshi and Tsuneo Takahashi and Makoto Ishikawa and Masaru Kawamoto and Tsuneo Fukushima and Akira Kubo and Naoki Ishiguro and Akira Nakano and Akira Sugita and Shuji Tsuchiya and Tsutomu Sasagawa and Masatoshi Sano and Neechau Ho and Atsuhiro Nishikawa and Shuji Inatsuchi and Michio Tanaka and Tsuyoshi Bando and Hiroyuki Wakabayashi and Hiroshi Nanasawa and Hiroyuki Nojiri and Yoshiki Kubota and Kazuhiko Shimada and Shinichiro Fujikura and Sciji Saito and Hiroshi Sasaki and Yoshiro Tamegai and Nobutaka Satoh and Takusei Chikazoe and Masahide Itoh and Hideo Hiratsuka and Gen Fukushi and Shinsaku Fukuda and Shigeki Higuchi and Takio Baba and Yutaka Yoshida and Masami Inada and Motonobu Murakami and Sanae Teramura and Masanori Toyoshima and Makoto Seki and Takeo Miyake and Akira Nakano and Naoki Ishiguro and Tsuneo Fukushima and Akira Sugita and Akira Kubo and Masaru Kawamoto and Shuji Tsuchiya and Teruo Nakamura and Isao Marino and Imamura, {Ken ichi} and Kazuo Tarebe and Hiroaki Riruchi and Hisashi Matsumoto and Osamu Masamune and Osamu Saito and Yasunori Nunode and Reiko Masari and Akihiro Tatsumi and Saburo Ohshiba and R. Tamura and M. Tanara and N. Tano and H. Hirarawa and R. Rawagishi and R. Yamada and R. Asara and Y. Furuda and S. Nishimura and T. Ohno and T. Shimoyama and Akira Morita and Hitoshi Asakura and Masaharu Tsuchiya and Kim, {Young S.}",
year = "1984",
month = "10",
day = "1",
doi = "10.1007/BF02807263",
language = "English",
volume = "19",
pages = "493--505",
journal = "Journal of Gastroenterology",
issn = "0944-1174",
publisher = "Springer Japan",
number = "5",

}

TY - JOUR

T1 - Proceedings of the 25th annual meeting - From October 13-15, 1983-Yamaguchi, Japan

AU - Chen, Pao Huei

AU - Jeng, Yeong Shan

AU - Pan, Shiann

AU - Lin, Kuang Yang

AU - Cheng, Tie Ho

AU - Siauw, Chuan Pau

AU - Chen, Pao Huei

AU - Lo, Hoi Wan

AU - Wang, Chaur Shine

AU - Lin, Kuang Young

AU - Liu, Jean Deav

AU - Chen, Pao Huei

AU - Lieu, Mao Ho

AU - Pippa, C.

AU - Apuzzo, M.

AU - Bazuro, M. E.

AU - Nava, G.

AU - Tabaqchali, Soad

AU - Hanai, Hiroyuki

AU - Fujita, Michiya

AU - Kaneko, Eizo

AU - Honda, Nishio

AU - Yoshimine, Junko

AU - Horii, Yuji

AU - Kinugasa, Katsuhiko

AU - Morinaga, Osamu

AU - Kataoka, Keisho

AU - Kashima, Kei

AU - Takino, Tatsuro

AU - Hoshi, Toru

AU - Takahashi, Tsuneo

AU - Ishikawa, Makoto

AU - Kawamoto, Masaru

AU - Fukushima, Tsuneo

AU - Kubo, Akira

AU - Ishiguro, Naoki

AU - Nakano, Akira

AU - Sugita, Akira

AU - Tsuchiya, Shuji

AU - Sasagawa, Tsutomu

AU - Sano, Masatoshi

AU - Ho, Neechau

AU - Nishikawa, Atsuhiro

AU - Inatsuchi, Shuji

AU - Tanaka, Michio

AU - Bando, Tsuyoshi

AU - Wakabayashi, Hiroyuki

AU - Nanasawa, Hiroshi

AU - Nojiri, Hiroyuki

AU - Kubota, Yoshiki

AU - Shimada, Kazuhiko

AU - Fujikura, Shinichiro

AU - Saito, Sciji

AU - Sasaki, Hiroshi

AU - Tamegai, Yoshiro

AU - Satoh, Nobutaka

AU - Chikazoe, Takusei

AU - Itoh, Masahide

AU - Hiratsuka, Hideo

AU - Fukushi, Gen

AU - Fukuda, Shinsaku

AU - Higuchi, Shigeki

AU - Baba, Takio

AU - Yoshida, Yutaka

AU - Inada, Masami

AU - Murakami, Motonobu

AU - Teramura, Sanae

AU - Toyoshima, Masanori

AU - Seki, Makoto

AU - Miyake, Takeo

AU - Nakano, Akira

AU - Ishiguro, Naoki

AU - Fukushima, Tsuneo

AU - Sugita, Akira

AU - Kubo, Akira

AU - Kawamoto, Masaru

AU - Tsuchiya, Shuji

AU - Nakamura, Teruo

AU - Marino, Isao

AU - Imamura, Ken ichi

AU - Tarebe, Kazuo

AU - Riruchi, Hiroaki

AU - Matsumoto, Hisashi

AU - Masamune, Osamu

AU - Saito, Osamu

AU - Nunode, Yasunori

AU - Masari, Reiko

AU - Tatsumi, Akihiro

AU - Ohshiba, Saburo

AU - Tamura, R.

AU - Tanara, M.

AU - Tano, N.

AU - Hirarawa, H.

AU - Rawagishi, R.

AU - Yamada, R.

AU - Asara, R.

AU - Furuda, Y.

AU - Nishimura, S.

AU - Ohno, T.

AU - Shimoyama, T.

AU - Morita, Akira

AU - Asakura, Hitoshi

AU - Tsuchiya, Masaharu

AU - Kim, Young S.

PY - 1984/10/1

Y1 - 1984/10/1

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=51649163118&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=51649163118&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1007/BF02807263

DO - 10.1007/BF02807263

M3 - Article

AN - SCOPUS:51649163118

VL - 19

SP - 493

EP - 505

JO - Journal of Gastroenterology

JF - Journal of Gastroenterology

SN - 0944-1174

IS - 5

ER -