Metagenomic, phylogenetic, and functional characterization of predominant endolithic green sulfur bacteria in the coral Isopora palifera

Shan Hua Yang, Kshitij Tandon, Chih Ying Lu, Naohisa Wada, Chao Jen Shih, Silver Sung Yun Hsiao, Wann Neng Jane, Tzan Chain Lee, Chi Ming Yang, Chi Te Liu, Vianney Denis, Yu Ting Wu, Li Ting Wang, Lina Huang, Der Chuen Lee, Yu Wei Wu, Hideyuki Yamashiro, Sen Lin Tang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Search results