Hydraulic extraction of high quality sperms from a dual gradient sperm sorter for in-vitro fertilizatio

Yueh Jen Chen, Ren Guei Wu, Peng Chun Chen, Yu Nan Lin, Huei Wen Hsiu, Ching Chu Yen, Chia-Woei Wang, Li-Chern Pan, Fan Gang Tseng

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hydraulic extraction of high quality sperms from a dual gradient sperm sorter for in-vitro fertilizatio'. Together they form a unique fingerprint.