Economic evaluation of long-term impacts of universal newborn hearing screening

Shu Ti Chiou, Hou Ling Lung, Li Sheng Chen, Amy Ming Fang Yen, Jean Ching Yuan Fann, Sherry Yueh Hsia Chiu, Hsiu Hsi Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Search results