Diversity and enterotype in gut bacterial community of adults in Taiwan

Chao Liang, Han Chi Tseng, Hui Mei Chen, Wei Chi Wang, Chih Min Chiu, Jen Yun Chang, Kuan Yi Lu, Shun Long Weng, Tzu Hao Chang, Chao Hsiang Chang, Chen Tsung Weng, Hwei Ming Wang, Hsien Da Huang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

24 Citations (Scopus)

Search results