Cholesterol Levels Are Associated with 30-day Mortality from Ischemic Stroke in Dialysis Patients

I. Kuan Wang, Chung Hsiang Liu, Tzung Hai Yen, Jiann Shing Jeng, Shih Pin Hsu, Chih Hung Chen, Li Ming Lien, Ruey Tay Lin, An Chih Chen, Huey Juan Lin, Hsin Yi Chi, Ta Chang Lai, Yu Sun, Siu Pak Lee, Sheng Feng Sung, Po Lin Chen, Jiunn Tay Lee, Tsuey Ru Chiang, Shinn Kuang Lin, Chih Hsin MuoHenry Ma, Chi Pang Wen, Fung Chang Sung, Chung Y. Hsu, Chung Hsiang Liu, Chon Haw Tsai, Wei Shih Huang, Chung Ta Lu, Tzung Chang Tsai, Chun Hung Tseng, Kang Hsu Lin, Woei Cherng Shyn, Yu Wan Yang, Y. Liu, Der Yang Cho, Chun Chung Chen, Jiann Shing Jeng, Sung Chun Tang, Li Kai Tsai, Shin Joe Yeh, Shih Pin Hsu, Han Jung Chen, Cheng Sen Chang, Hung Chang Kuo, Lian Hui Lee, Huan Wen Tsui, Jung Chi Tsou, Yan Tang Wang, Yi Cheng Tai, Kun Chang Tsai, Y. W. Chen, K Lu, Po Chao Liliang, Yu Tun Tsai, Cheng Loong Liang, Kuo Wei Wang, Hao Kuang Wang, Jui Sheng Chen, Po-Yuan Chen, Cien Leong Chye, Wei Jie Tzeng, Pei Hua Wu, Chih Hung Chen, Pi Shan Sung, Han Chieh Hsieh, Hui Chen Su, Hou Chang Chiu, Li Ming Lien, Wei Hung Chen, Chyi-Huey Bai, Tzu Hsuan Huang, Chi Ieong Lau, Ya Ying Wu, Hsu Ling Yeh, Anna Chang, Ching Huang Lin, Cheng Chang Yen, Ruey Tay Lin, C. H. Chen, Gim Thean Khor, A. Ching Chao, Hsiu Fen Lin, Poyin Huang, Huey Juan Lin, Der Shin Ke, Chia Yu Chang, Poh Shiow Yeh, Kao Chang Lin, Tain Junn Cheng, Chih Ho Chou, Chun Ming Yang, Hsiu Chu Shen, An Chih Chen, Shih Jei Tsai, Tsong Ming Lu, Sheng Ling Kung, Mei Ju Lee, Hsi Hsien Chou, Hsin Yi Chi, Chou Hsiung Pan, Po Chi Chan, Min Hsien Hsu, Wei Lun Chang, Ya Ying Wu, Zhi Zang Huang, Hai Ming Shoung, Yi Chen Lo, Fu Hwa Wang, Ta Chang Lai, Jiu Haw Yin, C. J. Wang, Kai Chen Wang, Li Mei Chen, Jong Chyou Denq, Yu Sun, Chien Jung Lu, Cheng Huai Lin, Chieh Cheng Huang, Chang Hsiu Liu, Hoi Fong Chan, Jia-Ying Sung, Chin-I Chen, Lung Chan, Shu-Ping Chao, Chih-Shan Huang, Chaur-Jong Hu

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Background: We investigated the impact of serum cholesterol levels on 30-day mortality after ischemic stroke in dialysis patients. Methods: From the Taiwan Stroke Registry data, we identified 46,770 ischemic stroke cases, including 1101 dialysis patients and 45,669 nondialysis patients from 2006 to 2013. Results: Overall, the 30-day mortality was 1.46-fold greater in the dialysis group than in the nondialysis group (1.75 versus 1.20 per 1000 person-days). The mortality rates were 1.64, .62, 2.82, and 2.23 per 1000 person-days in dialysis patients with serum total cholesterol levels of <120 mg/dL, 120-159 mg/dL, 160-199 mg/dL, and ≥200 mg/dL, respectively. Compared to dialysis patients with serum total cholesterol levels of 120-159 mg/dL, the corresponding adjusted hazard ratios of mortality were 4.20 (95% confidence interval [CI] = 1.01-17.4), 8.06 (95% CI = 2.02-32.2), and 6.89 (95% CI = 1.59-29.8) for those with cholesterol levels of <120 mg/dL, 160-199 mg/dL, and ≥200 mg/dL, respectively. Conclusions: Dialysis patients with serum total cholesterol levels of ≥160 mg/dL or <120 mg/dL on admission are at an elevated hazard of 30-day mortality after ischemic stroke.

Original languageEnglish
Pages (from-to)1349-1356
Number of pages8
JournalJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
Volume26
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Fingerprint

Dialysis
Stroke
Cholesterol
Mortality
Confidence Intervals
Serum
Taiwan
Registries

Keywords

  • Cholesterol
  • Dialysis
  • Ischemic stroke, mortality
  • Prognosis

ASJC Scopus subject areas

  • Surgery
  • Rehabilitation
  • Clinical Neurology
  • Cardiology and Cardiovascular Medicine

Cite this

Cholesterol Levels Are Associated with 30-day Mortality from Ischemic Stroke in Dialysis Patients. / Wang, I. Kuan; Liu, Chung Hsiang; Yen, Tzung Hai; Jeng, Jiann Shing; Hsu, Shih Pin; Chen, Chih Hung; Lien, Li Ming; Lin, Ruey Tay; Chen, An Chih; Lin, Huey Juan; Chi, Hsin Yi; Lai, Ta Chang; Sun, Yu; Lee, Siu Pak; Sung, Sheng Feng; Chen, Po Lin; Lee, Jiunn Tay; Chiang, Tsuey Ru; Lin, Shinn Kuang; Muo, Chih Hsin; Ma, Henry; Wen, Chi Pang; Sung, Fung Chang; Hsu, Chung Y.; Liu, Chung Hsiang; Tsai, Chon Haw; Huang, Wei Shih; Lu, Chung Ta; Tsai, Tzung Chang; Tseng, Chun Hung; Lin, Kang Hsu; Shyn, Woei Cherng; Yang, Yu Wan; Liu, Y.; Cho, Der Yang; Chen, Chun Chung; Jeng, Jiann Shing; Tang, Sung Chun; Tsai, Li Kai; Yeh, Shin Joe; Hsu, Shih Pin; Chen, Han Jung; Chang, Cheng Sen; Kuo, Hung Chang; Lee, Lian Hui; Tsui, Huan Wen; Tsou, Jung Chi; Wang, Yan Tang; Tai, Yi Cheng; Tsai, Kun Chang; Chen, Y. W.; Lu, K; Liliang, Po Chao; Tsai, Yu Tun; Liang, Cheng Loong; Wang, Kuo Wei; Wang, Hao Kuang; Chen, Jui Sheng; Chen, Po-Yuan; Chye, Cien Leong; Tzeng, Wei Jie; Wu, Pei Hua; Chen, Chih Hung; Sung, Pi Shan; Hsieh, Han Chieh; Su, Hui Chen; Chiu, Hou Chang; Lien, Li Ming; Chen, Wei Hung; Bai, Chyi-Huey; Huang, Tzu Hsuan; Lau, Chi Ieong; Wu, Ya Ying; Yeh, Hsu Ling; Chang, Anna; Lin, Ching Huang; Yen, Cheng Chang; Lin, Ruey Tay; Chen, C. H.; Khor, Gim Thean; Chao, A. Ching; Lin, Hsiu Fen; Huang, Poyin; Lin, Huey Juan; Ke, Der Shin; Chang, Chia Yu; Yeh, Poh Shiow; Lin, Kao Chang; Cheng, Tain Junn; Chou, Chih Ho; Yang, Chun Ming; Shen, Hsiu Chu; Chen, An Chih; Tsai, Shih Jei; Lu, Tsong Ming; Kung, Sheng Ling; Lee, Mei Ju; Chou, Hsi Hsien; Chi, Hsin Yi; Pan, Chou Hsiung; Chan, Po Chi; Hsu, Min Hsien; Chang, Wei Lun; Wu, Ya Ying; Huang, Zhi Zang; Shoung, Hai Ming; Lo, Yi Chen; Wang, Fu Hwa; Lai, Ta Chang; Yin, Jiu Haw; Wang, C. J. ; Wang, Kai Chen; Chen, Li Mei; Denq, Jong Chyou; Sun, Yu; Lu, Chien Jung; Lin, Cheng Huai; Huang, Chieh Cheng; Liu, Chang Hsiu; Chan, Hoi Fong; Sung, Jia-Ying; Chen, Chin-I; Chan, Lung; Chao, Shu-Ping; Huang, Chih-Shan; Hu, Chaur-Jong.

In: Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, Vol. 26, No. 6, 2017, p. 1349-1356.

Research output: Contribution to journalArticle

Wang, IK, Liu, CH, Yen, TH, Jeng, JS, Hsu, SP, Chen, CH, Lien, LM, Lin, RT, Chen, AC, Lin, HJ, Chi, HY, Lai, TC, Sun, Y, Lee, SP, Sung, SF, Chen, PL, Lee, JT, Chiang, TR, Lin, SK, Muo, CH, Ma, H, Wen, CP, Sung, FC, Hsu, CY, Liu, CH, Tsai, CH, Huang, WS, Lu, CT, Tsai, TC, Tseng, CH, Lin, KH, Shyn, WC, Yang, YW, Liu, Y, Cho, DY, Chen, CC, Jeng, JS, Tang, SC, Tsai, LK, Yeh, SJ, Hsu, SP, Chen, HJ, Chang, CS, Kuo, HC, Lee, LH, Tsui, HW, Tsou, JC, Wang, YT, Tai, YC, Tsai, KC, Chen, YW, Lu, K, Liliang, PC, Tsai, YT, Liang, CL, Wang, KW, Wang, HK, Chen, JS, Chen, P-Y, Chye, CL, Tzeng, WJ, Wu, PH, Chen, CH, Sung, PS, Hsieh, HC, Su, HC, Chiu, HC, Lien, LM, Chen, WH, Bai, C-H, Huang, TH, Lau, CI, Wu, YY, Yeh, HL, Chang, A, Lin, CH, Yen, CC, Lin, RT, Chen, CH, Khor, GT, Chao, AC, Lin, HF, Huang, P, Lin, HJ, Ke, DS, Chang, CY, Yeh, PS, Lin, KC, Cheng, TJ, Chou, CH, Yang, CM, Shen, HC, Chen, AC, Tsai, SJ, Lu, TM, Kung, SL, Lee, MJ, Chou, HH, Chi, HY, Pan, CH, Chan, PC, Hsu, MH, Chang, WL, Wu, YY, Huang, ZZ, Shoung, HM, Lo, YC, Wang, FH, Lai, TC, Yin, JH, Wang, CJ, Wang, KC, Chen, LM, Denq, JC, Sun, Y, Lu, CJ, Lin, CH, Huang, CC, Liu, CH, Chan, HF, Sung, J-Y, Chen, C-I, Chan, L, Chao, S-P, Huang, C-S & Hu, C-J 2017, 'Cholesterol Levels Are Associated with 30-day Mortality from Ischemic Stroke in Dialysis Patients', Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, vol. 26, no. 6, pp. 1349-1356. https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.02.007
Wang, I. Kuan ; Liu, Chung Hsiang ; Yen, Tzung Hai ; Jeng, Jiann Shing ; Hsu, Shih Pin ; Chen, Chih Hung ; Lien, Li Ming ; Lin, Ruey Tay ; Chen, An Chih ; Lin, Huey Juan ; Chi, Hsin Yi ; Lai, Ta Chang ; Sun, Yu ; Lee, Siu Pak ; Sung, Sheng Feng ; Chen, Po Lin ; Lee, Jiunn Tay ; Chiang, Tsuey Ru ; Lin, Shinn Kuang ; Muo, Chih Hsin ; Ma, Henry ; Wen, Chi Pang ; Sung, Fung Chang ; Hsu, Chung Y. ; Liu, Chung Hsiang ; Tsai, Chon Haw ; Huang, Wei Shih ; Lu, Chung Ta ; Tsai, Tzung Chang ; Tseng, Chun Hung ; Lin, Kang Hsu ; Shyn, Woei Cherng ; Yang, Yu Wan ; Liu, Y. ; Cho, Der Yang ; Chen, Chun Chung ; Jeng, Jiann Shing ; Tang, Sung Chun ; Tsai, Li Kai ; Yeh, Shin Joe ; Hsu, Shih Pin ; Chen, Han Jung ; Chang, Cheng Sen ; Kuo, Hung Chang ; Lee, Lian Hui ; Tsui, Huan Wen ; Tsou, Jung Chi ; Wang, Yan Tang ; Tai, Yi Cheng ; Tsai, Kun Chang ; Chen, Y. W. ; Lu, K ; Liliang, Po Chao ; Tsai, Yu Tun ; Liang, Cheng Loong ; Wang, Kuo Wei ; Wang, Hao Kuang ; Chen, Jui Sheng ; Chen, Po-Yuan ; Chye, Cien Leong ; Tzeng, Wei Jie ; Wu, Pei Hua ; Chen, Chih Hung ; Sung, Pi Shan ; Hsieh, Han Chieh ; Su, Hui Chen ; Chiu, Hou Chang ; Lien, Li Ming ; Chen, Wei Hung ; Bai, Chyi-Huey ; Huang, Tzu Hsuan ; Lau, Chi Ieong ; Wu, Ya Ying ; Yeh, Hsu Ling ; Chang, Anna ; Lin, Ching Huang ; Yen, Cheng Chang ; Lin, Ruey Tay ; Chen, C. H. ; Khor, Gim Thean ; Chao, A. Ching ; Lin, Hsiu Fen ; Huang, Poyin ; Lin, Huey Juan ; Ke, Der Shin ; Chang, Chia Yu ; Yeh, Poh Shiow ; Lin, Kao Chang ; Cheng, Tain Junn ; Chou, Chih Ho ; Yang, Chun Ming ; Shen, Hsiu Chu ; Chen, An Chih ; Tsai, Shih Jei ; Lu, Tsong Ming ; Kung, Sheng Ling ; Lee, Mei Ju ; Chou, Hsi Hsien ; Chi, Hsin Yi ; Pan, Chou Hsiung ; Chan, Po Chi ; Hsu, Min Hsien ; Chang, Wei Lun ; Wu, Ya Ying ; Huang, Zhi Zang ; Shoung, Hai Ming ; Lo, Yi Chen ; Wang, Fu Hwa ; Lai, Ta Chang ; Yin, Jiu Haw ; Wang, C. J. ; Wang, Kai Chen ; Chen, Li Mei ; Denq, Jong Chyou ; Sun, Yu ; Lu, Chien Jung ; Lin, Cheng Huai ; Huang, Chieh Cheng ; Liu, Chang Hsiu ; Chan, Hoi Fong ; Sung, Jia-Ying ; Chen, Chin-I ; Chan, Lung ; Chao, Shu-Ping ; Huang, Chih-Shan ; Hu, Chaur-Jong. / Cholesterol Levels Are Associated with 30-day Mortality from Ischemic Stroke in Dialysis Patients. In: Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2017 ; Vol. 26, No. 6. pp. 1349-1356.
@article{b27b21db52ee47f4b3e86c3edd85c2e7,
title = "Cholesterol Levels Are Associated with 30-day Mortality from Ischemic Stroke in Dialysis Patients",
abstract = "Background: We investigated the impact of serum cholesterol levels on 30-day mortality after ischemic stroke in dialysis patients. Methods: From the Taiwan Stroke Registry data, we identified 46,770 ischemic stroke cases, including 1101 dialysis patients and 45,669 nondialysis patients from 2006 to 2013. Results: Overall, the 30-day mortality was 1.46-fold greater in the dialysis group than in the nondialysis group (1.75 versus 1.20 per 1000 person-days). The mortality rates were 1.64, .62, 2.82, and 2.23 per 1000 person-days in dialysis patients with serum total cholesterol levels of <120 mg/dL, 120-159 mg/dL, 160-199 mg/dL, and ≥200 mg/dL, respectively. Compared to dialysis patients with serum total cholesterol levels of 120-159 mg/dL, the corresponding adjusted hazard ratios of mortality were 4.20 (95{\%} confidence interval [CI] = 1.01-17.4), 8.06 (95{\%} CI = 2.02-32.2), and 6.89 (95{\%} CI = 1.59-29.8) for those with cholesterol levels of <120 mg/dL, 160-199 mg/dL, and ≥200 mg/dL, respectively. Conclusions: Dialysis patients with serum total cholesterol levels of ≥160 mg/dL or <120 mg/dL on admission are at an elevated hazard of 30-day mortality after ischemic stroke.",
keywords = "Cholesterol, Dialysis, Ischemic stroke, mortality, Prognosis",
author = "Wang, {I. Kuan} and Liu, {Chung Hsiang} and Yen, {Tzung Hai} and Jeng, {Jiann Shing} and Hsu, {Shih Pin} and Chen, {Chih Hung} and Lien, {Li Ming} and Lin, {Ruey Tay} and Chen, {An Chih} and Lin, {Huey Juan} and Chi, {Hsin Yi} and Lai, {Ta Chang} and Yu Sun and Lee, {Siu Pak} and Sung, {Sheng Feng} and Chen, {Po Lin} and Lee, {Jiunn Tay} and Chiang, {Tsuey Ru} and Lin, {Shinn Kuang} and Muo, {Chih Hsin} and Henry Ma and Wen, {Chi Pang} and Sung, {Fung Chang} and Hsu, {Chung Y.} and Liu, {Chung Hsiang} and Tsai, {Chon Haw} and Huang, {Wei Shih} and Lu, {Chung Ta} and Tsai, {Tzung Chang} and Tseng, {Chun Hung} and Lin, {Kang Hsu} and Shyn, {Woei Cherng} and Yang, {Yu Wan} and Y. Liu and Cho, {Der Yang} and Chen, {Chun Chung} and Jeng, {Jiann Shing} and Tang, {Sung Chun} and Tsai, {Li Kai} and Yeh, {Shin Joe} and Hsu, {Shih Pin} and Chen, {Han Jung} and Chang, {Cheng Sen} and Kuo, {Hung Chang} and Lee, {Lian Hui} and Tsui, {Huan Wen} and Tsou, {Jung Chi} and Wang, {Yan Tang} and Tai, {Yi Cheng} and Tsai, {Kun Chang} and Chen, {Y. W.} and K Lu and Liliang, {Po Chao} and Tsai, {Yu Tun} and Liang, {Cheng Loong} and Wang, {Kuo Wei} and Wang, {Hao Kuang} and Chen, {Jui Sheng} and Po-Yuan Chen and Chye, {Cien Leong} and Tzeng, {Wei Jie} and Wu, {Pei Hua} and Chen, {Chih Hung} and Sung, {Pi Shan} and Hsieh, {Han Chieh} and Su, {Hui Chen} and Chiu, {Hou Chang} and Lien, {Li Ming} and Chen, {Wei Hung} and Chyi-Huey Bai and Huang, {Tzu Hsuan} and Lau, {Chi Ieong} and Wu, {Ya Ying} and Yeh, {Hsu Ling} and Anna Chang and Lin, {Ching Huang} and Yen, {Cheng Chang} and Lin, {Ruey Tay} and Chen, {C. H.} and Khor, {Gim Thean} and Chao, {A. Ching} and Lin, {Hsiu Fen} and Poyin Huang and Lin, {Huey Juan} and Ke, {Der Shin} and Chang, {Chia Yu} and Yeh, {Poh Shiow} and Lin, {Kao Chang} and Cheng, {Tain Junn} and Chou, {Chih Ho} and Yang, {Chun Ming} and Shen, {Hsiu Chu} and Chen, {An Chih} and Tsai, {Shih Jei} and Lu, {Tsong Ming} and Kung, {Sheng Ling} and Lee, {Mei Ju} and Chou, {Hsi Hsien} and Chi, {Hsin Yi} and Pan, {Chou Hsiung} and Chan, {Po Chi} and Hsu, {Min Hsien} and Chang, {Wei Lun} and Wu, {Ya Ying} and Huang, {Zhi Zang} and Shoung, {Hai Ming} and Lo, {Yi Chen} and Wang, {Fu Hwa} and Lai, {Ta Chang} and Yin, {Jiu Haw} and Wang, {C. J.} and Wang, {Kai Chen} and Chen, {Li Mei} and Denq, {Jong Chyou} and Yu Sun and Lu, {Chien Jung} and Lin, {Cheng Huai} and Huang, {Chieh Cheng} and Liu, {Chang Hsiu} and Chan, {Hoi Fong} and Jia-Ying Sung and Chin-I Chen and Lung Chan and Shu-Ping Chao and Chih-Shan Huang and Chaur-Jong Hu",
year = "2017",
doi = "10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.02.007",
language = "English",
volume = "26",
pages = "1349--1356",
journal = "Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases",
issn = "1052-3057",
publisher = "W.B. Saunders Ltd",
number = "6",

}

TY - JOUR

T1 - Cholesterol Levels Are Associated with 30-day Mortality from Ischemic Stroke in Dialysis Patients

AU - Wang, I. Kuan

AU - Liu, Chung Hsiang

AU - Yen, Tzung Hai

AU - Jeng, Jiann Shing

AU - Hsu, Shih Pin

AU - Chen, Chih Hung

AU - Lien, Li Ming

AU - Lin, Ruey Tay

AU - Chen, An Chih

AU - Lin, Huey Juan

AU - Chi, Hsin Yi

AU - Lai, Ta Chang

AU - Sun, Yu

AU - Lee, Siu Pak

AU - Sung, Sheng Feng

AU - Chen, Po Lin

AU - Lee, Jiunn Tay

AU - Chiang, Tsuey Ru

AU - Lin, Shinn Kuang

AU - Muo, Chih Hsin

AU - Ma, Henry

AU - Wen, Chi Pang

AU - Sung, Fung Chang

AU - Hsu, Chung Y.

AU - Liu, Chung Hsiang

AU - Tsai, Chon Haw

AU - Huang, Wei Shih

AU - Lu, Chung Ta

AU - Tsai, Tzung Chang

AU - Tseng, Chun Hung

AU - Lin, Kang Hsu

AU - Shyn, Woei Cherng

AU - Yang, Yu Wan

AU - Liu, Y.

AU - Cho, Der Yang

AU - Chen, Chun Chung

AU - Jeng, Jiann Shing

AU - Tang, Sung Chun

AU - Tsai, Li Kai

AU - Yeh, Shin Joe

AU - Hsu, Shih Pin

AU - Chen, Han Jung

AU - Chang, Cheng Sen

AU - Kuo, Hung Chang

AU - Lee, Lian Hui

AU - Tsui, Huan Wen

AU - Tsou, Jung Chi

AU - Wang, Yan Tang

AU - Tai, Yi Cheng

AU - Tsai, Kun Chang

AU - Chen, Y. W.

AU - Lu, K

AU - Liliang, Po Chao

AU - Tsai, Yu Tun

AU - Liang, Cheng Loong

AU - Wang, Kuo Wei

AU - Wang, Hao Kuang

AU - Chen, Jui Sheng

AU - Chen, Po-Yuan

AU - Chye, Cien Leong

AU - Tzeng, Wei Jie

AU - Wu, Pei Hua

AU - Chen, Chih Hung

AU - Sung, Pi Shan

AU - Hsieh, Han Chieh

AU - Su, Hui Chen

AU - Chiu, Hou Chang

AU - Lien, Li Ming

AU - Chen, Wei Hung

AU - Bai, Chyi-Huey

AU - Huang, Tzu Hsuan

AU - Lau, Chi Ieong

AU - Wu, Ya Ying

AU - Yeh, Hsu Ling

AU - Chang, Anna

AU - Lin, Ching Huang

AU - Yen, Cheng Chang

AU - Lin, Ruey Tay

AU - Chen, C. H.

AU - Khor, Gim Thean

AU - Chao, A. Ching

AU - Lin, Hsiu Fen

AU - Huang, Poyin

AU - Lin, Huey Juan

AU - Ke, Der Shin

AU - Chang, Chia Yu

AU - Yeh, Poh Shiow

AU - Lin, Kao Chang

AU - Cheng, Tain Junn

AU - Chou, Chih Ho

AU - Yang, Chun Ming

AU - Shen, Hsiu Chu

AU - Chen, An Chih

AU - Tsai, Shih Jei

AU - Lu, Tsong Ming

AU - Kung, Sheng Ling

AU - Lee, Mei Ju

AU - Chou, Hsi Hsien

AU - Chi, Hsin Yi

AU - Pan, Chou Hsiung

AU - Chan, Po Chi

AU - Hsu, Min Hsien

AU - Chang, Wei Lun

AU - Wu, Ya Ying

AU - Huang, Zhi Zang

AU - Shoung, Hai Ming

AU - Lo, Yi Chen

AU - Wang, Fu Hwa

AU - Lai, Ta Chang

AU - Yin, Jiu Haw

AU - Wang, C. J.

AU - Wang, Kai Chen

AU - Chen, Li Mei

AU - Denq, Jong Chyou

AU - Sun, Yu

AU - Lu, Chien Jung

AU - Lin, Cheng Huai

AU - Huang, Chieh Cheng

AU - Liu, Chang Hsiu

AU - Chan, Hoi Fong

AU - Sung, Jia-Ying

AU - Chen, Chin-I

AU - Chan, Lung

AU - Chao, Shu-Ping

AU - Huang, Chih-Shan

AU - Hu, Chaur-Jong

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - Background: We investigated the impact of serum cholesterol levels on 30-day mortality after ischemic stroke in dialysis patients. Methods: From the Taiwan Stroke Registry data, we identified 46,770 ischemic stroke cases, including 1101 dialysis patients and 45,669 nondialysis patients from 2006 to 2013. Results: Overall, the 30-day mortality was 1.46-fold greater in the dialysis group than in the nondialysis group (1.75 versus 1.20 per 1000 person-days). The mortality rates were 1.64, .62, 2.82, and 2.23 per 1000 person-days in dialysis patients with serum total cholesterol levels of <120 mg/dL, 120-159 mg/dL, 160-199 mg/dL, and ≥200 mg/dL, respectively. Compared to dialysis patients with serum total cholesterol levels of 120-159 mg/dL, the corresponding adjusted hazard ratios of mortality were 4.20 (95% confidence interval [CI] = 1.01-17.4), 8.06 (95% CI = 2.02-32.2), and 6.89 (95% CI = 1.59-29.8) for those with cholesterol levels of <120 mg/dL, 160-199 mg/dL, and ≥200 mg/dL, respectively. Conclusions: Dialysis patients with serum total cholesterol levels of ≥160 mg/dL or <120 mg/dL on admission are at an elevated hazard of 30-day mortality after ischemic stroke.

AB - Background: We investigated the impact of serum cholesterol levels on 30-day mortality after ischemic stroke in dialysis patients. Methods: From the Taiwan Stroke Registry data, we identified 46,770 ischemic stroke cases, including 1101 dialysis patients and 45,669 nondialysis patients from 2006 to 2013. Results: Overall, the 30-day mortality was 1.46-fold greater in the dialysis group than in the nondialysis group (1.75 versus 1.20 per 1000 person-days). The mortality rates were 1.64, .62, 2.82, and 2.23 per 1000 person-days in dialysis patients with serum total cholesterol levels of <120 mg/dL, 120-159 mg/dL, 160-199 mg/dL, and ≥200 mg/dL, respectively. Compared to dialysis patients with serum total cholesterol levels of 120-159 mg/dL, the corresponding adjusted hazard ratios of mortality were 4.20 (95% confidence interval [CI] = 1.01-17.4), 8.06 (95% CI = 2.02-32.2), and 6.89 (95% CI = 1.59-29.8) for those with cholesterol levels of <120 mg/dL, 160-199 mg/dL, and ≥200 mg/dL, respectively. Conclusions: Dialysis patients with serum total cholesterol levels of ≥160 mg/dL or <120 mg/dL on admission are at an elevated hazard of 30-day mortality after ischemic stroke.

KW - Cholesterol

KW - Dialysis

KW - Ischemic stroke, mortality

KW - Prognosis

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85015790277&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=85015790277&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.02.007

DO - 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.02.007

M3 - Article

C2 - 28341198

AN - SCOPUS:85015790277

VL - 26

SP - 1349

EP - 1356

JO - Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases

JF - Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases

SN - 1052-3057

IS - 6

ER -