Air-stable polymer/ZnO nanorod hybrid solar cell

Meng Yueh Liu, Chin Hsiang Chang, Chih Hua Chang, Jing Shun Huang, Chen Yu Chou, Jiun Jie Chao, Yao Neng Yu, Yu Hong Lin, Wen Han Lin, Ching Fuh Lin

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Air-stable polymer/ZnO nanorod hybrid solar cell'. Together they form a unique fingerprint.