Graduate Institute of Injury Prevention and Control

  • No. 250 Wu-Xing Street,

    11031 Taipei

Research Output 1992 2019

Filter
Book
2017
Brain Concussion
Dizziness
Equipment and Supplies
Social Adjustment
Propensity Score
2016

醫療與長照整合:打造全人照顧體系

王, 亭., 王, 祖., 王, 懿., 李, 玉., 李, 孟., 林, 依., 林, 金., Chiu, W-T., Hung, Y-N., 范, 雅., 孫, 茂., 涂, 心., 涂, 明., 張, 博., Chang, Y-M., 莊, 美., 許, 碧., Chen, T-J., Chen, M-S., 陳, 珮. & 12 others陳, 惠., Chen, I-H., Chen, S-C., 楊, 文., 廖, 妙., 熊, 昭., 鄧, 世., 鄧, 素., 鄧, 復., 賴, 仲., 韓, 德. & 簡, 慧., Nov 10 2016, 五南圖書出版公司.

Research output: Book/ReportBook

2012

復健與健康評估:ICF指引之運用

Lai, F-C., Liou, T-H., 廖, 華., 盧, 璐., 黃, 靄., 呂, 淑., 林, 玉., 吳, 亭., 孫, 世., 呂, 嬌., 張, 本., 饒, 紀., 陳, 永., 李, 國., 林, 佳. & Chiou, H-Y., Jan 2012, 合記圖書出版社. 760 p.

Research output: Book/ReportBook

2007

中華民國九十四年原住民健康狀況統計

Chen, P-L. & Chen, Y-H., 2007, 原民會. 135 p.

Research output: Book/ReportBook

2004

中華民國九十一年原住民健康狀況統計

Chen, P-L. & Chen, Y-H., 2004, 原民會. 184 p.

Research output: Book/ReportBook

病人安全理論與實務

Chiu, W-T., Li, Y-C., Chu, T. & Huang, C-C., 2004, 社團法人台灣醫務管理學會. 305 p.

Research output: Book/ReportBook

2003

中華民國九十三年原住民健康狀況統計

Chen, P-L. & Chen, Y-H., 2003, 原民會. 103 p.

Research output: Book/ReportBook

國家緊急應變隊動員運作模式之研究

Tsai, S-H., Chiu, W-T. & 謝, 屈., 2003, 行政院災害防救委員會. 214 p.

Research output: Book/ReportBook

醫院防疫作業準則: 抗SARS經驗與傳承

Chiu, W-T., 2003, 臺北市立萬芳醫院委託.

Research output: Book/ReportBook