Graduate Institute of Injury Prevention and Control

  • No. 250 Wu-Xing Street,

    11031 Taipei

Research Output 1992 2018

Filter
Book
2016

醫療與長照整合:打造全人照顧體系

王, 亭. , 王, 祖. , 王, 懿. , 李, 玉. , 李, 孟. , 林, 依. , 林, 金. , Chiu, W-T. , Hung, Y-N. , 范, 雅. , 孫, 茂. , 涂, 心. , 涂, 明. , 張, 博. , Chang, Y-M. , 莊, 美. , 許, 碧. , Chen, T-J. , Chen, M-S. , 陳, 珮. & 12 others 陳, 惠., Chen, I-H., Chen, S-C., 楊, 文., 廖, 妙., 熊, 昭., 鄧, 世., 鄧, 素., 鄧, 復., 賴, 仲., 韓, 德. & 簡, 慧. Nov 10 2016 五南圖書出版公司.

Research output: ResearchBook

2012

復健與健康評估:ICF指引之運用

Lai, F-C., Liou, T-H., 廖, 華., 盧, 璐., 黃, 靄., 呂, 淑., 林, 玉., 吳, 亭., 孫, 世., 呂, 嬌., 張, 本., 饒, 紀., 陳, 永., 李, 國., 林, 佳. & Chiou, H-Y. Jan 2012 合記圖書出版社. 760 p.

Research output: ResearchBook

2007
2004

病人安全理論與實務

Chiu, W-T., Li, Y-C., Chu, T. & Huang, C-C. 2004 社團法人台灣醫務管理學會. 305 p.

Research output: ResearchBook

2003

國家緊急應變隊動員運作模式之研究

Tsai, S-H., Chiu, W-T. & 謝, 屈. 2003 行政院災害防救委員會. 214 p.

Research output: ResearchBook