Economic evaluation of long-term impacts of universal newborn hearing screening

  • Shu Ti Chiou (Contributor)
  • Hou Ling Lung (Contributor)
  • Li-Sheng Chen (Contributor)
  • Ming-Fang Yen (Contributor)
  • Jean Ching Yuan Fann (Contributor)
  • Sherry Yueh Hsia Chiu (Contributor)
  • Hsiu-Hsi Chen (Contributor)

Dataset

Search results